Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

3.4 Vastrentende waarden

De samenstelling en het verloop van de post vastrentende waarden zijn als volgt:

(bedragen x € 1 miljoen)

Balanswaarde begin jaar

Aankopen

Verkopen

Waarde- veranderingen

Balanswaarde eind jaar

      

Beleggingen voor risico pensioenfonds

     

Leningen

2.334

457

(45)

221

2.967

Obligaties

76.741

26.473

(17.335)

4.945

90.824

Subtotaal (exclusief Geldmarktbeleggingen)

79.075

26.930

(17.380)

5.166

93.791

      

Geldmarktbeleggingen

12.040

   

12.604

Subtotaal (inclusief Geldmarktbeleggingen)

91.115

   

106.395

      

Beleggingen voor risico deelnemer

     

Leningen

-

-

-

-

-

Obligaties

24

5

(5)

1

25

Subtotaal (exclusief Geldmarktbeleggingen)

24

5

(5)

1

25

      

Geldmarktbeleggingen

4

   

3

Subtotaal (inclusief Geldmarktbeleggingen)

28

   

28

      

Totaal 2019

91.143

   

106.423

Totaal 2018

88.204

   

91.143

Van de obligatiebeleggingen is € 17.506 miljoen (2018: € 16.144 miljoen) belegd in PGGM beleggingsfondsen. PFZW past in de toelichtingen op de PGGM beleggingsfondsen het verslaggevingsbeginsel 'look through' toe. 

De samenstelling van de leningen en obligaties naar contractuele resterende looptijd per balansdatum is als volgt:

2019

    

(bedragen x € 1 miljoen)

< 1 jaar

1-5 jaar

> 5 jaar

Totaal

     

Leningen en obligaties

3.610

26.795

63.411

93.816

     

2018

    

(bedragen x € 1 miljoen)

< 1 jaar

1-5 jaar

> 5 jaar

Totaal

     

Leningen en obligaties

6.156

20.977

51.966

79.099

  De kredietwaardigheid van de leningen en obligaties per balansdatum kan als volgt worden weergegeven:

   

  2019

  2018

  AAA-rating

  38%

  37%

  AA-rating

  29%

  29%

  A-rating

  5%

  7%

  BBB-rating

  11%

  10%

  BB- en lagere rating

  8%

  8%

  Geen rating

  9%

  9%

     

  Totaal

  100%

  100%

   Leningen

   In de post leningen zijn begrepen beleggingen in hypothecaire leningen, participaties in een mezzaninefonds en participaties in hedge funds die overwegend beleggen in leningen.

   De samenstelling van de leningen naar rentevoet per balansdatum is als volgt:

   (bedragen x € 1 miljoen)

   2019

   2018

      

   Leningen met vaste rente

   2.906

   2.239

   Leningen met variabele rente

   -

   -

   Inflation linked leningen

   -

   6

   Overige leningen

   61

   89

      

   Totaal

   2.967

   2.334

    Beleggingen in hypothecaire leningen zijn opgenomen onder de leningen met vaste rente. Afgelopen jaar is de allocatie naar hypotheken uitgebreid van 1,0% naar 1,2%. Dit heeft mede geresulteerd in de stijging van € 2.239 miljoen naar € 2.906 miljoen.

    Obligaties

    Onder obligaties zijn beursgenoteerde obligaties en participaties of aandelen in niet-beursgenoteerde beleggingsinstellingen die overwegend in beursgenoteerde obligaties beleggen, verantwoord.

    De samenstelling van de obligaties naar rentevoet per balansdatum is als volgt:

    (bedragen x € 1 miljoen)

    2019

    2018

       

    Obligaties met vaste rente

    74.392

    61.051

    Obligaties met variabele rente

    3.053

    2.604

    Inflatieobligaties

    7.687

    7.443

    Credit risk sharing transactions

    5.717

    5.667

       

    Totaal

    90.849

    76.765

     De portefeuille credit risk sharing transactions bestaat uit private gestructureerde kredietrisico delende contracten. Dit zijn transacties waarin PFZW het kredietrisico met betrekking tot specifieke leningportefeuilles van tegenpartijen (banken) gedeeltelijk overneemt. Met deze transacties maken de banken een deel van hun kapitaal vrij, omdat een deel van de potentiële verliezen op de portefeuille wordt gedekt door PFZW. PFZW ontvangt hiervoor een vergoeding. De nominale waarde bedraagt € 5.527 miljoen (2018: € 5.716 miljoen). Dit vertegenwoordigt het bedrag dat aan kredietrisico wordt gelopen. De credit risk sharing transactions zijn op twee manieren gestructureerd, via een credit linked note ('CLN-structuur') of via een kredietderivaat c.q. een credit default swap ('CDS-structuur').

     Een inflatieobligatie is een obligatie die gekoppeld is aan inflatie. Evenals bij gewone obligaties, kredieten of leningen, hangt de waarde van een inflatieobligatie direct samen met de nominale rente. De waarde van de hoofdsom van een inflatieobligatie is geïndexeerd, waardoor zowel de couponbetaling als de eindbetaling van de hoofdsom van de inflatie afhankelijk is.

     De indeling naar staats- en bedrijfsobligaties per balansdatum is als volgt:

     (bedragen x € 1 miljoen)

     2019

     2018

        

     Staatsobligaties

     70.701

     58.926

     Bedrijfsobligaties

     20.148

     17.839

        

     Totaal

     90.849

     76.765

      Geldmarktbeleggingen

      In de post geldmarktbeleggingen zijn begrepen het saldo van bankrekeningen en geldmarktinstrumenten.

      De samenstelling van de geldmarktbeleggingen per balansdatum is als volgt:

      (bedragen x € 1 miljoen)

       

      2019

       

      2018

           

      Banktegoeden in rekening-courant

      151

       

      87

       
           

      Totaal liquide middelen

       

      151

       

      87

           

      Bankrekeningen en geldmarktinstrumenten op naam van PGGM Treasury B.V.

      12.456

       

      11.957

       
           

      Subtotaal

       

      12.456

       

      11.957

           

      Totaal

       

      12.607

       

      12.044

       Van de liquide middelen staat een bedrag van € 12 miljoen (ultimo 2018: € 2 miljoen) niet ter vrije beschikking. Dit betreft saldi op margin accounts die worden aangehouden in verband met futureposities.

       PGGM Vermogensbeheer B.V. is de door het fonds aangestelde vermogensbeheerder, die ook voor andere pensioenfondsen en de beleggingsinstellingen van PGGM de vermogensbeheerder is. Voor het fonds en de overige pensioenfondsen en beleggingsinstellingen die een daartoe strekkend mandaat hebben afgegeven, voert PGGM Vermogensbeheer B.V. het treasurymanagement in gezamenlijkheid uit. Voor de uitvoering van dit gezamenlijke beheer houdt PGGM Vermogensbeheer B.V. op naam van PGGM Treasury B.V. bankrekeningen en geldmarktinstrumenten aan voor rekening en risico van haar opdrachtgevers. Als gevolg hiervan ligt het economisch eigendom van bedoelde bankrekeningen en geldmarktinstrumenten bij de opdrachtgevers van PGGM Vermogensbeheer B.V. en ligt het juridisch eigendom bij PGGM Treasury B.V.

       Ultimo verslagperiode gaat het om een vordering van € 12.456 miljoen (ultimo 2018: € 11.957 miljoen) waarvan PFZW alleen het economisch eigendom houdt. Dit bedrag is gepresenteerd onder Bankrekeningen en geldmarktinstrumenten op naam van PGGM Treasury B.V. voor rekening en risico van PFZW. De resultaten worden naar rato van het absolute belang in de gezamenlijkheid over de participanten van PGGM Treasury B.V. verdeeld.

       Het saldo aan geldmarktinstrumenten ultimo verslagperiode bestaat grotendeels uit ontvangen collateral in de vorm van cash. Door de afgenomen waarde van de derivatenposities van PFZW is het aandeel van het collateral in cash binnen de geldmarktbeleggingen toegenomen naar € 14.832 miljoen ultimo verslagperiode (ultimo 2018: € 10.209 miljoen). 

       Het saldo aan geldmarktinstrumenten ultimo verslagperiode bestaat grotendeels uit ontvangen collateral in de vorm van cash. De samenstelling van het saldo van de balanspost Bankrekeningen en geldmarktinstrumenten op naam van PGGM Treasury B.V. per balansdatum is als volgt:

         

       2019

        

       2018

       Obligaties

       60%

        

       59%

        

       Derivaten

       0%

        

       0%

        

       Callgelden bij banken

       4%

        

       0%

        

       Deposito's bij banken

       6%

        

       14%

        

       Liquiditeitsfondsen

       16%

        

       15%

        

       Vorderingen uit hoofde van reverse repo's

       16%

        

       13%

        

       Vordering uit hoofde van beleggingsactiviteiten

       1%

        

       0%

        
            

       Totaal bezittingen

        

       103%

        

       101%

       Schulden uit hoofde van beleggingsactiviteiten

       (3%)

        

       0%

        

       Schulden uit hoofde van repo's

       0%

        

       0%

        

       Schulden in rekening-courant aan PTBV activiteiten

       0%

        

       (1%)

        
            

       Totaal schulden

        

       (3%)

        

       (1%)

            

       Totaal

        

       100%

        

       100%

        Bovengenoemde posten zijn liquide en hebben overwegend een kortlopend karakter.