Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

25 Resultaat op beleggingen en verplichtingen

(bedragen x € 1 miljoen)

2019

2018

   

Beleggingsresultaten

37.385

(821)

Rentetoevoeging technische voorzieningen

482

511

Wijziging marktrente technische voorzieningen

(35.142)

(9.422)

Indexering pensioenrechten

-

-

   

Totaal

2.725

(9.732)

    Het beleggingsresultaat (exclusief renteafdekking) zorgt voor een positief resultaat van € 24,0 miljard. De renteafdekking heeft een positief resultaat van € 13,4 miljard. Daarmee is de bijdrage van het beleggingsbeleid (inclusief renteafdekking) aan het resultaat € 37,4 miljard positief. De daling van de marktrente (inclusief UFR) zorgt voor een negatief resultaat op de technische voorzieningen van in totaal € 35,1 miljard.

    Het renteafdekkingsbeleid schrijft voor dat afhankelijk van de stand van de rente, het renterisico van de verplichtingen tussen de 30% en 46% afgedekt wordt. De uitvoering van het renteafdekkingsbeleid wordt gerealiseerd met een portefeuille waarin staatsobligaties en renteswaps zijn gecombineerd. Beleidsmatig zijn de looptijden van de renteafdekking verschillend van de verplichtingen. De feitelijke afdekking op basis van de rentestand per 31 december 2019 is 31%, overeenkomstig het strategisch beleid.