Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

18 Beleggingsresultaten

(bedragen x € 1 miljoen)

2019

2018

   

Beleggingsresultaat voor risico pensioenfonds

37.385

(821)

Beleggingsresultaat voor risico deelnemers

10

(1)

   

Totaal

37.395

(822)

  Het resultatenoverzicht voor risico pensioenfonds is ingedeeld naar de aard van de financiële instrumenten:

    

  Indirect

   

  Kosten

    
    

  prijs-

  Valuta

  vermogens-

  Totaal

  Totaal

  (bedragen x € 1 miljoen)

  Direct

  mutaties

  mutaties

  beheer

  2019

  2018

         
         

  Vastgoed en infrastructuur

        

  Vastgoed

  488

  3.898

  -

  44

  4.430

  1.886

  Infrastructuur

  122

  676

  8

  21

  827

  600

         

  Aandelen

        

  Aandelen

  92

  14.440

  53

  8

  14.593

  (2.513)

  Private equity

  1

  2.383

  31

  9

  2.424

  1.062

         

  Vastrentende waarden

        

  Leningen

  5

  220

  1

  (7)

  219

  31

  Obligaties

  1.646

  4.732

  213

  (31)

  6.560

  1.604

  Geldmarktbeleggingen

  (14)

  -

  12

  4

  2

  (20)

         

  Derivaten

        

  Rentederivaten

  -

  9.431

  -

  -

  9.431

  1.736

  Aandelenderivaten

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  Valutaderivaten

  -

  -

  (3.308)

  -

  (3.308)

  (3.536)

  Kredietderivaten

  -

  -

  -

  -

  -

  -

         

  Grondstoffen

        

  Grondstoffen

  -

  2.013

  -

  7

  2.020

  (1.619)

         

  Overige beleggingen

        

  Overige

  21

  177

  59

  (4)

  253

  (45)

         

  Totaal

  2.361

  37.970

  (2.931)

  51

  37.451

  (814)

  Waarvan toegerekend aan de VPL - verplichting

      

  66

  (1)

  Waarvan toegerekend aan de vooruitontvangen koopsom SPTT

      

  -

  8

  Totaal voor risico fonds

      

  37.385

  (821)

  PFZW houdt het merendeel van zijn beleggingen via participaties in PGGM beleggingsfondsen. Deze fondsen dekken het valutarisico van hun beleggingen niet af. PFZW heeft een eigen valuta-afdekkingsbeleid.

  Het resultatenoverzicht voor risico deelnemers is ingedeeld naar de aard van de financiële instrumenten:

    

  Indirect

   

  Kosten

    
    

  prijs-

  Valuta

  vermogens-

  Totaal

  Totaal

  (bedragen x € 1 miljoen)

  Direct

  mutaties

  mutaties

  beheer

  2019

  2018

         
         

  Vastgoed en infrastructuur

        

  Vastgoed

  -

  1

  -

  -

  1

  1

  Infrastructuur

  -

  -

  -

  -

  -

  -

         

  Aandelen

        

  Aandelen

  -

  4

  -

  -

  4

  (1)

  Private equity

  -

  1

  -

  -

  1

  -

         

  Vastrentende waarden

        

  Leningen

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  Obligaties

  -

  1

  -

  -

  1

  -

  Geldmarktbeleggingen

  -

  -

  -

  -

  -

  -

         

  Derivaten

        

  Rentederivaten

  -

  3

  -

  -

  3

  1

  Aandelenderivaten

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  Valutaderivaten

  -

  -

  (1)

  -

  (1)

  (1)

  Kredietderivaten

  -

  -

  -

  -

  -

  -

         

  Grondstoffen

        

  Grondstoffen

  -

  1

  -

  -

  1

  (1)

         

  Overige beleggingen

        

  Overige

  -

  -

  -

  -

  -

  -

         

  Totaal

  -

  11

  (1)

  -

  10

  (1)

  Kosten van vermogensbeheer

  (bedragen x € 1 miljoen)

  2019

  2018

     

  Beheervergoedingen

  60

  55

  Bewaarloon

  (3)

  (3)

  Overige kosten

  (6)

  (5)

     

  Totaal

  51

  47

  Vermogensbeheerkosten

  Kosten van vermogensbeheer zijn kosten die direct aan PFZW in rekening zijn gebracht. Deze kosten betreffen de beheervergoedingen, het bewaarloon en de overige kosten. Transactiekosten maken geen deel uit van de kosten van vermogensbeheer, maar zijn onderdeel van de indirecte beleggingsopbrengsten. Eventuele restituties worden in mindering gebracht op de betreffende kostenpost. Voor 2019 overtreffen de restituties de beheervergoeding waardoor de beheervergoeding per saldo een bate toont.

  Een belangrijk deel van het vermogen van PFZW is belegd in PGGM beleggingsfondsen. De kosten die in deze fondsen worden gemaakt zijn indirecte kosten voor PFZW. Deze kosten zijn onderdeel van de waardering van deze fondsen en maken als zodanig deel uit van de in het resultatenoverzicht opgenomen indirecte prijsmutaties.

  Voor PFZW bedragen de indirecte kosten:

  (bedragen x € 1 miljoen)

  2019

  2018

     

  Vermogensbeheerkosten

  (628)

  (603)

  Performance gerelateerde vergoedingen

  (393)

  (352)

     

  Totaal

  (1.021)

  (955)

  Gezamenlijk met de directe kosten maakt dit € 679 miljoen aan totale vermogensbeheerkosten (inclusief bate € 51 miljoen) en € 393 miljoen aan performance gerelateerde vergoedingen. Ongeveer 8% van de totale vermogensbeheerkosten inclusief performance gerelateerde vergoedingen en de transactiekosten is gebaseerd op schattingen zoals opgenomen in de opgaven van de externe managers of schattingen van de uitvoeringsorganisatie.

  Transactiekosten

  De transactiekosten maken deel uit van aan- en verkoopprijzen en zijn daardoor onderdeel van de indirecte beleggingsopbrengsten. De transactiekosten over 2019 bedragen € 201 miljoen (2018: € 171 miljoen). Binnen de transactiekosten wordt onderscheid gemaakt in drie categorieën: in- en uitstapkosten bij beleggingsfondsen, aan- en verkoopkosten bij directe belegging in beleggingstitels en acquisitiekosten.

  Een groot deel van het vermogen wordt belegd in PGGM beleggingsfondsen. In overeenstemming met de Aanbevelingen Uitvoeringskosten van de Pensioenfederatie zijn de onderliggende transactiekosten volledig inzichtelijk gemaakt. Hierbij zijn de in- en uitstapkosten van PFZW in de PGGM beleggingsfondsen gesaldeerd met de opbrengsten voor PFZW van de in- en uitstapkosten bij de PGGM beleggingsfondsen. In 2019 vormt dit bedrag per saldo een bate van € 5 miljoen (2018: € 4 miljoen).

  De aan- en verkoopkosten bij directe belegging in beleggingstitels bestaan uit een aantal componenten, te weten:

  • brokerage fees en stamp duties voor het verwerken van de transactie

  • spread ten behoeve van de diverse kosten en winstopslagen bij de tussenpersoon

  • kosten voor het verwerken en registreren van de transacties in de administratie van de vermogensbeheerders

  In 2019 bedragen de aan- en verkoopkosten bij directe beleggingstitels kosten € 148 miljoen (2018: € 133 miljoen). Voor vastrentende waarden en derivaten worden de transactiekosten inzichtelijk gemaakt door middel van een schatting van de spread. De spread kan niet voor elke individuele transactie bepaald worden en wordt daarom geschat op basis van transactiekarakteristieken, zoals rating, looptijd, volume, regio en valutaparen.

  De acquisitiekosten zijn de transactie gerelateerde kosten van directe illiquide beleggingen. De acquisitiekosten bedragen voor 2019 € 58 miljoen (2018: € 42 miljoen).