Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

15.1 Dekkingsgraadrisico

Het dekkingsgraadrisico is de mogelijke impact op de dekkingsgraad als gevolg van onzekerheid in toekomstige beleggingsrendementen, de ontwikkeling van de rente en demografische grondslagen. Daarbij is op korte termijn vooral de onzekerheid in de nominale dekkingsgraad van belang, het zogenaamde solvabiliteitsrisico. Voor de toetsing aan het financieel toetsingskader (FTK) wordt de beleidsdekkingsgraad gebruikt. Deze is het gemiddelde van de dekkingsgraden op de laatste 12 maandeinden.

De minimaal vereiste dekkingsgraad is eind 2019 gelijk aan 104,3%. De beleidsdekkingsgraad is eind 2019 lager dan de minimaal vereiste dekkingsgraad, namelijk 96,5%. Er is dus sprake van een dekkingstekort. In het FTK geldt dat een fonds niet meer dan zes jaareinden op rij een dekkingstekort mag hebben. Als dit het geval is, en de actuele dekkingsgraad op het zesde jaareinde lager is dan de minimaal vereiste dekkingsgraad, moeten de pensioenrechten verlaagd worden. Eind 2019 is het vijfde jaareinde waarop de beleidsdekkingsgraad lager is dan de minimaal vereiste dekkingsgraad.

Om te beoordelen of PFZW over voldoende vermogen beschikt om op korte termijn beleggingsrisico’s op te vangen, hanteert PFZW het standaardmodel van De Nederlandsche Bank (DNB) voor de bepaling van het vereist eigen vermogen, aangevuld met een partieel intern model voor risico’s die niet goed passen binnen het standaardmodel. Op dit moment gebruikt PFZW een partieel intern model voor de categorie grondstoffen (S4). Het vereist eigen vermogen, gebaseerd op de strategische beleggingsmix voor 2019, bedraagt ultimo 2019 afgerond € 55 miljard (ultimo 2018: € 50 miljard), wat overeenkomt met afgerond 22,7% van de nominale verplichtingen (ultimo 2018: 24,4%).

(bedragen x € 1 miljard)

Ultimo 2019

Ultimo 2018

     

S1 Renterisico

7,3

3,0%

11,0

5,4%

S2 Risico zakelijke waarden

44,3

18,4%

37,8

18,5%

S3 Valutarisico

11,3

4,7%

10,4

5,1%

S4 Grondstoffenrisico

3,7

1,6%

4,9

2,4%

S5 Kredietrisico

8,4

3,5%

7,5

3,7%

S6 Verzekeringstechnisch risico

8,7

3,6%

7,3

3,6%

S10 Actief beheerrisico

2,3

1,0%

1,7

0,8%

Af: diversificatie-effect

(31,3)

(13,1%)

(30,8)

(15,1%)

     

Totaal S (vereiste buffers) = vereist eigen vermogen

54,7

22,7%

49,8

24,4%

Technische voorzieningen

240,2

 

204,2

 
     

Vereist vermogen

294,9

 

254,0

 

Aanwezig vermogen

238,3

 

199,0

 
     

Tekort

56,6

 

55,0

 

    De beleidsdekkingsgraad is lager dan de vereiste dekkingsgraad. Daarom wordt er een herstelplan ingediend om vanaf eind 2019 uiterlijk na tien jaar weer op een dekkingsgraad boven de vereiste dekkingsgraad te komen.

    Hierna zijn de verschillende risico’s voor de dekkingsgraad beschreven. Van elk risico wordt beschreven wat het inhoudt, welke beheersmaatregelen er genomen worden en welke impact een mogelijke schok op de dekkingsgraad zou hebben.