Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

14 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Juridische procedures

Per jaareinde lopen er geen juridische procedures die een materieel effect hebben op de financiële positie van het fonds.

PFZW heeft per balansdatum een aantal juridische procedures lopen in verband met ingehouden bronbelasting op dividenden in andere EU lidstaten. Op basis van de huidige inzichten en stand van zaken bedraagt de te claimen waarde circa € 24 miljoen (2018: € 58 miljoen).

Investerings- en stortingsverplichtingen

Per balansdatum bestaan de volgende investerings- en stortingsverplichtingen:

(bedragen x € 1 miljoen)

2019

2018

Maximale

   

looptijd

Vastgoed

189

83

5 jaar

Infrastructuur

431

1.746

5 jaar

Private equity

7.740

7.238

5 jaar

Leningen

53

55

5 jaar

Overige

90

638

5 jaar

    

Totaal

8.503

9.760

 

  Van de totale investerings- en stortingsverplichtingen is € 7.689 miljoen (2018: € 8.431 miljoen) aangegaan met PGGM beleggingsfondsen.

  Het pensioenfonds heeft geen directe beleggingen in premiebijdragende ondernemingen.

  Ultimo boekjaar staat een bedrag van € 65 miljoen (2018: € 83 miljoen) aan bindende offertes (getekend retour ontvangen) uit hoofde van de hypothecaire leningen uit.

  Voorwaardelijke pensioenaanspraken

  De niet in de balans opgenomen verplichtingen met betrekking tot de voorwaardelijke pensioenaanspraken bedragen € 1.091 miljoen (ultimo 2018 € 1.083 miljoen). Dit betreft de compensatierechten (VPL) en is uitsluitend van toepassing voor op 31 december 1998 actieve deelnemers waarvan het dienstverband niet voortijdig is beëindigd. De inkoop van deze voorwaardelijke verplichtingen met betrekking tot VPL loopt door tot en met 31 december 2020. Bij de waardering van deze verplichtingen wordt geen rekening gehouden met de verwachte uitstroom van deelnemers, waardoor ze hun recht verliezen.

  Deze verplichtingen worden in de komende jaren gefinancierd uit de premiebijdragen. Vanaf 2015 tot en met 2019 is de hiervoor bestemde premie hoger dan de in betreffend jaar in te kopen verplichtingen. Het verschil wordt als vooruitontvangen premies in de balans opgenomen ( noot 13) voor de toekomstige inkoop van deze aanspraken. Vanaf 29 november 2017 schrijft de wet dat de premiedekkingsgraad van de inkoop van  de VPL-rechten minimaal gelijk is aan die van de reguliere pensioenopbouw.

  Fiscale eenheid

  PFZW maakt onderdeel uit van een fiscale eenheid met PGGM Coöperatie U.A., PGGM N.V. en haar dochtervennootschappen voor de omzetbelasting waardoor het hoofdelijk aansprakelijk is voor eventuele omzetbelastingschulden van tot de fiscale eenheid behorende entiteiten.

  (Langlopende) contractuele verplichtingen

  PFZW heeft diverse uitbestedingsovereenkomsten afgesloten met PGGM N.V. en haar dochters. De navolgende overeenkomsten zijn gesloten:
  - Raamovereenkomst (looptijd: onbepaalde tijd)
  - Nadere overeenkomst inzake Klantbediening en advisering (pensioenbeheer) (looptijd: tot 1-1-2022)
  - Nadere overeenkomst inzake Vermogensbeheer (looptijd: tot 1-1-2021)
  - Nadere overeenkomst inzake Advies beleggingsbeleid en fiduciair advies (looptijd: tot 1-1-2021)
  - Nadere overeenkomst inzake Bestuursondersteuning en beleidsadvisering (looptijd: 1-1-2022)

  De jaarlijkse vergoeding die PFZW verschuldigd is voor de uitvoering van deze diensten wordt jaarlijks vastgesteld in de Service Level Agreement (SLA). Over 2019 betrof de totale vergoeding onder de overeenkomsten € 233,7 miljoen verdeeld in € 106,0 miljoen voor het cluster: Klantbediening en advisering en Bestuursondersteuning en beleidsadvisering, en € 127,7 miljoen voor het cluster: Vermogensbeheer en Advies Beleggingsbeleid en fiduciair advies.