Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

13 Overige schulden en overlopende passiva

(bedragen x € 1 miljoen)

2019

2018

   

Belastingen en premies sociale verzekeringen

86

81

Vooruitontvangen VPL-premie

529

338

Spaarfonds gemoedsbezwaarden

21

20

Nog te betalen uitkeringen

203

187

Vooruitontvangen goodwill

11

16

Overige schulden en overlopende passiva

10

2

   

Totaal

860

644

  De post Overige schulden en overlopende passiva heeft een kortlopend karakter van korter dan een jaar tenzij hieronder anders vermeld.

  Vooruitontvangen VPL-premie

  (bedragen x € 1 miljoen)

  2019

  2018

     

  Stand begin van het jaar

  338

  257

  Toevoeging in rekening gebrachte VPL-premie

  280

  263

  Af: Inkoop pensioen

  (155)

  (181)

  Bij: rendement

  66

  (1)

     

  Stand eind van het jaar

  529

  338

   Met ingang van 2015 wordt apart premie geheven voor de VPL-compensatierechten (VPL-regeling). Deze premie is 1,1% van de bijdragegrondslag. Een deel van deze premie wordt gebruikt voor directe inkoop van de in het premiejaar onvoorwaardelijk geworden compensatierechten. De rest betreft een schuld van vooruitontvangen VPL-premies. De schuld wordt jaarlijks verhoogd met het door PFZW behaalde rendement.

   De huidige waarde van de schuld is, gegeven de verwachte premie en inkoop van het komend jaar, in de door PFZW gebruikte premiesystematiek voldoende om tot en met 2020 alle rechten te kunnen financieren. Op dit moment wordt eind 2020 een overschot verwacht. 

   Spaarfonds gemoedsbezwaarden

   Het spaarfonds gemoedsbezwaarden heeft een gemiddelde looptijd langer dan vijf jaar.

   Vooruitontvangen goodwill

   De resterende amortisatieperiode van de vooruitontvangen goodwil is twee jaar.