Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

12 Verplichtingen uit hoofde van beleggingen

(bedragen x € 1 miljoen)

2019

2018

   

Derivaten

9.668

8.646

Schulden uit hoofde van collateral management

14.832

10.209

Af te wikkelen beleggingstransacties

647

175

Belastingen

-

-

Overige schulden en overlopende passiva

106

129

   

Totaal

25.253

19.159

  Verplichtingen uit hoofde van beleggingen hebben een looptijd korter dan een jaar, tenzij hieronder anders vermeld.

  Derivaten

  Zie voor toelichting paragraaf 3.5.

  Schulden uit hoofde van collateral management

  De schulden uit hoofde van collateral management hebben betrekking op ontvangen en terug te betalen liquiditeiten (als zekerheid) in verband met de positieve reële waarde van derivatenposities.

  Af te wikkelen beleggingstransacties

  Het pensioenfonds heeft beleggingstransacties verricht die ultimo boekjaar niet zijn afgewikkeld. Hierdoor is een verplichting ontstaan. De post af te wikkelen beleggingstransacties bestaat ultimo boekjaar voor het grootste deel uit transacties met de PGGM beleggingsfondsen.

  Overige schulden en overlopende passiva

  Op 1 januari 2008 is de uitvoeringsorganisatie van PFZW met de hieraan gerelateerde activa en passiva verkocht aan de uitvoeringsorganisatie PGGM. Het nagekomen resultaat uit deze transactie bedraagt € 34 miljoen en wordt vanaf 2014 in zes jaar ten gunste van het resultaat gebracht. In de post ‘Overige schulden en overlopende passiva’ is per 31 december 2019 € nihil miljoen (2018: € 5,6 miljoen) opgenomen met betrekking tot het nog te amortiseren deel uit hoofde van het gerealiseerde resultaat op de verkoop van de uitvoeringsorganisatie en de gerelateerde activa en passiva (inclusief deelnemingen) per 1 januari 2008.