Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

10 Technische voorzieningen

Onder de technische voorzieningen worden verantwoord de voorziening pensioenverplichtingen voor risico pensioenfonds uit hoofde van de pensioenregeling, de overige technische voorzieningen (AP-regeling) en de voorziening nettopensioen voor risico pensioenfonds.

(bedragen x € 1 miljoen)

2019

2018

   

Voorziening pensioenverplichtingen voor risico pensioenfonds

239.340

203.130

Overige technische voorzieningen

908

980

Voorziening nettopensioen voor risico pensioenfonds

2

1

   

Stand eind van het jaar

240.250

204.111

  De voorziening nettopensioen bestaat uit ingegaan nettopartnerpensioen.

  De voorziening pensioenverplichtingen voor risico pensioenfonds is als volgt samengesteld:

  (bedragen x € 1 miljoen)

  2019

  2018

     

  Niet ingegaan ouderdomspensioen

    

  Actieve deelnemers

  119.790

  100.054

  Gewezen deelnemers

  33.672

  28.422

  Arbeidsongeschikten

  14.156

  11.442

     

  Niet ingegaan nabestaandenpensioen

    

  Actieve deelnemers

  4.397

  3.619

  Gewezen deelnemers

  1.319

  1.118

  Arbeidsongeschikten

  703

  562

  Gepensioneerden

  4.302

  3.701

     

  Ingegaan pensioen

    

  Ouderdomspensioen, Flexpensioen

  50.179

  44.686

  Partnerpensioen

  6.082

  5.497

  Wezenpensioen

  48

  47

     

  Administratie- en excassokosten

  4.692

  3.982

     

  Totaal

  239.340

  203.130

   De overige technische voorzieningen zijn als volgt samengesteld:

   (bedragen x € 1 miljoen)

   2019

   2018

      

   Ingegaan arbeidsongeschiktheidspensioen

   738

   784

   Niet ingegaan arbeidsongeschiktheidspensioen

   149

   170

   Administratie- en excassokosten

   21

   26

      

   Totaal

   908

   980

    De mutaties in de technische voorzieningen zijn als volgt:

    1)

    Pensioen-

       
     

    verplichtingen

    Overige

      
     

    voor risico

    technische

    Totaal

    Totaal

    (bedragen x € 1 miljoen)

    pensioenfonds

    voorzieningen

    2019

    2018

         

    Stand begin van het jaar

    203.131

    980

    204.111

    195.214

         

    Pensioenopbouw

        

    Actieven

    6.119

    -

    6.119

    5.521

    Premievrije pensioenopbouw AO

    345

    -

    345

    308

    Ingegaan nabestaandenpensioen

    194

    -

    194

    181

    Onvoorwaardelijke VPL-compensatierechten

    179

    -

    179

    201

    Onverdiende premiebijdragen voor nieuwe ziektegevallen

    -

    80

    80

    89

    Indexering of verlaging

    -

    -

    -

    -

    Rentetoevoeging/(onttrekking)

    (480)

    (2)

    (482)

    (511)

    Onttrekking voor pensioenuitkeringen en pensioenuitvoeringskosten

    (3.940)

    (80)

    (4.020)

    (3.739)

    Wijziging marktrente

    35.100

    42

    35.142

    9.422

    Wijziging uit hoofde van overdracht van rechten

    27

    -

    27

    645

    Aanpassing actuariële grondslagen pensioenregeling

    (980)

    (105)

    (1.085)

    (3.355)

    Overige mutaties

    (353)

    (7)

    (360)

    135

         

    Stand eind van het jaar

    239.342

    908

    240.250

    204.111

    • 1 Pensioenverplichtingen voor risico pensioenfonds is inclusief voorziening Netto partnerpensioen voor risico pensioenfonds

    Pensioenopbouw

    Onder pensioenopbouw wordt de actuarieel berekende waarde van de diensttijdopbouw van de nominale rechten op ouderdomspensioen, inclusief premievrije pensioenopbouw van nieuwe arbeidsongeschikten, compensatierechten en ingang nabestaandenpensioen opgenomen.

    Indexering of verlaging

    Het bestuur heeft op 8 november 2019 besloten de nominale rechten niet te indexeren per 1 januari 2020. Per 1 januari 2019 werd ook niet geïndexeerd.

    Per balansdatum hoeven de opgebouwde rechten niet verlaagd te worden.

    Rentetoevoeging

    De rentetoevoeging betreft de verhoging/verlaging van de technische voorzieningen op basis van de éénjaarsrente in de door DNB gepubliceerde rentetermijnstructuur aan het begin van het verslagjaar. Voor het boekjaar 2019 bedraagt deze rente circa -/-0,2% (2018: circa -/-0,3%).

    Onttrekking voor pensioenuitkeringen en pensioenuitvoeringskosten

    Dit betreft de op de actuariële grondslagen verwachte afname van de technische voorzieningen voor het doen van uitkeringen en het betalen van de pensioenuitvoeringskosten.

    Wijziging marktrente

    De waarde van de pensioenverplichtingen verandert onder invloed van wijzigingen in de marktrente.

    Pensioenverplichtingen voor risico pensioenfonds

     

    2019

    2018

    Modified duration (in jaren)

    21,4

    20,9

    Gemiddelde lange rente

    0,8%

    1,4%

     Overige technische voorzieningen

      

     2019

     2018

     Modified duration (in jaren)

     8,0

     7,7

     Gemiddelde lange rente

     0,3%

     0,9%

      Wijziging uit hoofde van overdracht van rechten

      De waarde van de pensioenverplichtingen verandert door de inkomende en uitgaande waardeoverdrachten berekend op basis van actuariële uitgangspunten.

      Aanpassing actuariële grondslagen pensioenregeling

      De actuariële grondslagen zijn de uitgangspunten en veronderstellingen waarop de berekening van de technische voorzieningen is gebaseerd. Onder aanpassing actuariële grondslagen wordt het effect van aanpassing van de bestandsgrondslagen, economische grondslagen en kostengrondslagen op de technische voorzieningen opgenomen. In paragraaf 28 worden deze aanpassingen verder toegelicht.

      Overige mutaties pensioenregeling

      Onder de overige mutaties worden de mutaties van de voorziening verantwoord die niet onder één van de andere categorieën kunnen worden gerubriceerd.