Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

1.3 Wijzigingen pensioenreglement

Met ingang van 1 januari 2019 is het pensioenreglement PFZW als volgt inhoudelijk gewijzigd.

  • In januari 2019 is Europese regelgeving opgenomen in onder meer de Pensioenwet. Dit heeft ook consequenties voor het pensioenreglement en dan met name wat betreft de informatieverplichtingen zoals opgenomen in hoofdstuk 9.

  • Per 1 januari 2019 is de Wet waardeoverdracht klein pensioen in werking getreden en daar is de pensioenregeling inhoudelijk op aangepast. Met ingang van 2019 kiest PFZW voor een automatische waardeoverdracht bij kleine pensioenen (onder de afkoopgrens). Hele kleine pensioenen, € 2 per jaar of minder, vervallen verplicht.

  • Ex-partners die na de scheiding een eigen recht aan pensioen hebben gekregen (conversie), mogen dit voortaan meenemen naar de pensioenuitvoerder van de eigen werkgever.

  • De wijze van sturing met de premie is per 1 januari 2019 aangepast en dit is aanleiding om hiervoor voortaan te verwijzen naar de ABTN.

  • De tijdelijke regeling waarbij variabilisering van reeds ingegaan ouderdomspensioen werd toegestaan is vervangen door een structurele regeling. Deze geldt voor alle deelnemers die na ingang van vervroegd pensioen te maken krijgen met een inkomensgat veroorzaakt door een verhoging van de AOW-leeftijd.

  • PFZW vergoedt bij een vertraagde betaling van een pensioenuitkering de wettelijke rente als de vertraging in de betaling aan PFZW is toe te rekenen.

  • De rente over de spaarbijdrage van gemoedsbezwaarden over een kalenderjaar is met ingang van 1 januari 2019 de hoogste rente uit de gepubliceerde top tien rentes op spaarrekeningen op 1 december van het daaraan voorafgaande jaar.

De hier genoemde wijzigingen in het pensioenreglement hebben geen effect op de in de jaarrekening gepresenteerde informatie.