Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

1.1 Informatie over de stichting

Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn (hierna: PFZW) is opgericht op 19 juni 1969 en statutair gevestigd in Utrecht en kantoorhoudend in Zeist, KvK nummer 41179049.

1.2 Wijzigingen uitvoeringsreglement

Met ingang van 1 januari 2019 is het uitvoeringsreglement PFZW als volgt inhoudelijk gewijzigd.

1.3 Wijzigingen pensioenreglement

Met ingang van 1 januari 2019 is het pensioenreglement PFZW als volgt inhoudelijk gewijzigd.

1.4 Beschrijving van het pensioenreglement 2019

De beschrijving van het pensioenreglement 2019 is hieronder uiteengezet.

2.1 Grondslagen voor de financiële verslaggeving

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen zoals deze zijn opgenomen in Titel 9, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en met inachtneming van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving.

2.2 Grondslagen voor waardering van activa en passiva

In dit onderdeel wordt de algemene waarderingsgrondslag, zoals uiteengezet in de voorgaande paragraaf, nader toegelicht per beleggingscategorie. Dit betreft de beleggingen voor zowel risico pensioenfondsen als risico deelnemers.

2.3 Grondslagen voor resultaatbepaling

De premiebijdragen worden ten gunste van het resultaat gebracht in de periode waarin de daarmee samenhangende pensioenrechten worden opgebouwd.

2.4 Grondslagen voor het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de directe methode. Dit houdt in dat alle ontvangsten en uitgaven als zodanig worden gepresenteerd. Onderscheid is gemaakt tussen kasstromen uit pensioen- en beleggingsactiviteiten.

3.1 Overzicht van de beleggingen

De samenstelling van de beleggingen voor risico pensioenfonds en risico deelnemers per balansdatum is als volgt:

3.2 Vastgoed en infrastructuur

De samenstelling en het verloop van de post vastgoed en infrastructuur zijn als volgt:

Toon meer resultaten