Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Geconsolideerde staat van baten en lasten 2019

 

(bedragen x € 1 miljoen)

 

2019

 

2018

1)

     
 

Baten

    

17

Premiebijdragen werkgevers en werknemers

5.950

 

5.584

 

18

Beleggingsresultaten voor risico pensioenfonds

37.385

 

(821)

 

18

Beleggingsresultaten voor risico deelnemer

10

 

(1)

 

22

Overige baten

(2)

 

(6)

 
      
 

Totaal baten

 

43.343

 

4.756

      
 

Lasten

    

19

Pensioenuitkeringen

 

(3.970)

 

(3.699)

20

Pensioenuitvoeringskosten

 

(110)

 

(106)

      

10

Mutatie pensioenverplichtingen

    
 

voor risico pensioenfonds

    
 

- Pensioenopbouw

(6.837)

 

(6.211)

 
 

- Indexering of verlaging

-

 

-

 
 

- (Rentetoevoeging)/onttrekking

480

 

509

 
 

- Onttrekking voor pensioenuitkeringen en

    
 

pensioenuitvoeringskosten

3.940

 

3.659

 
 

- Wijziging marktrente

(35.100)

 

(9.406)

 
 

- Wijziging uit hoofde van overdracht van rechten

(27)

 

(645)

 
 

- Aanpassing actuariële grondslagen pensioenregeling

980

 

3.334

 
 

- Overige mutaties

353

 

(117)

 
      
   

(36.211)

 

(8.877)

      

10

Mutatie overige technische voorzieningen

 

72

 

(20)

10

Mutatie voorziening nettopensioen voor risico pensioenfonds

 

(1)

 

-

11

Mutatie voorziening pensioenverplichtingen voor risico deelnemer

 

(2)

 

10

4

Mutatie herverzekeringsdeel technische voorzieningen

 

(4)

 

(14)

21

Saldo overdracht van rechten

 

66

 

647

      
 

Totaal lasten

 

(40.160)

 

(12.059)

      

31

Saldo van baten en lasten

 

3.183

 

(7.303)

9

Toevoeging aan/(onttrekking uit) premiestabilisatiebestemmingsreserve

 

(24)

 

(22)

9

Toevoeging aan/(onttrekking uit) overige reserves

 

3.207

 

(7.281)

    • 1 De hierboven vermelde nummers verwijzen naar de paragrafen van het hoofdstuk Toelichting geconsolideerde jaarrekening.