Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Geconsolideerde balans per 31 december 2019

(na bestemming van saldo van baten en lasten)

 

(bedragen x € 1 miljoen)

 

2019

 

2018

1)

     
 

Activa

    

3

Beleggingen voor risico pensioenfonds

    

3.2

Vastgoed en infrastructuur

38.059

 

33.000

 

3.3

Aandelen

81.519

 

63.587

 

3.4

Vastrentende waarden

106.395

 

91.115

 

3.5

Derivaten

24.682

 

18.799

 

3.6

Grondstoffen

8.618

 

7.813

 

3.7

Overige beleggingen

4.110

 

3.530

 
      
   

263.383

 

217.844

      

3

Beleggingen voor risico deelnemer

    

3.2

Vastgoed en infrastructuur

11

 

11

 

3.3

Aandelen

17

 

17

 

3.4

Vastrentende waarden

28

 

28

 

3.5

Derivaten

7

 

6

 

3.6

Grondstoffen

3

 

2

 

3.7

Overige beleggingen

1

 

1

 
      
   

67

 

65

      

3

Totale beleggingen

 

263.450

 

217.909

      

4

Herverzekeringsdeel technische voorzieningen

 

147

 

151

5

Deelnemingen

 

160

 

160

6

Vorderingen uit hoofde van beleggingen

 

179

 

252

7

Vorderingen en overlopende activa

 

227

 

183

8

Liquide middelen

 

288

 

162

      
 

Totaal activa

 

264.451

 

218.817

  • 1 De hierboven vermelde nummers verwijzen naar het hoofdstuk Toelichting geconsolideerde jaarrekening.
   

  (bedragen x € 1 miljoen)

   

  2019

   

  2018

  1)

       
   

  Passiva

      

  9

  Stichtingskapitaal en reserves

   

  (1.976)

   

  (5.159)

        

  10

  Technische voorzieningen

      
   

  Voorziening pensioenverplichtingen voor risico pensioenfonds

  239.340

   

  203.130

   
   

  Overige technische voorzieningen

  908

   

  980

   
   

  Voorziening nettopensioen voor risico pensioenfonds

  2

   

  1

   
     

  240.250

   

  204.111

        
        

  11

  Voorziening pensioenverplichtingen voor risico deelnemer

   

  64

   

  62

        

  12

  Verplichtingen uit hoofde van beleggingen

      
   

  Derivaten voor risico pensioenfonds

  9.665

   

  8.643

   
   

  Derivaten voor risico deelnemer

  3

   

  3

   
   

  Schulden

  15.585

   

  10.513

   
        
     

  25.253

   

  19.159

        

  13

  Overige schulden en overlopende passiva

   

  860

   

  644

        
   

  Totaal passiva

   

  264.451

   

  218.817

   • 1 De hierboven vermelde nummers verwijzen naar het hoofdstuk Toelichting geconsolideerde jaarrekening.