Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Geconsolideerde actuariële analyse van het saldo van baten en lasten 2019

 

(bedragen x € 1 miljoen)

2019

2018

1)

   

24

Resultaat op premiebijdragen en waardeoverdrachten

(978)

(758)

25

Resultaat op beleggingen en verplichtingen

2.725

(9.732)

26

Resultaat op pensioenuitkeringen en pensioenuitvoeringskosten

(4)

(14)

27

Resultaat op nettopensioen

1

1

28

Aanpassing actuariële grondslagen

1.085

3.355

29

Overige resultaten

354

(155)

    
 

Saldo van baten en lasten

3.183

(7.303)

    • 1 De hierboven vermelde nummers verwijzen naar het hoofdstuk Toelichting geconsolideerde jaarrekening.