Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2019

(bedragen x € 1 miljoen)

2019

2018

   

Kasstroom uit pensioenactiviteiten

  

Ontvangen premiebijdragen

6.097

5.792

Ontvangen in verband met overdracht van rechten

222

995

Betaalde pensioenuitkeringen

(3.950)

(3.688)

Betaald in verband met overdracht van rechten

(156)

(348)

Betaalde pensioenuitvoeringskosten

(108)

(111)

Overige ontvangsten (en betalingen) uit pensioenactiviteiten

(3)

(33)

   

Totaal kasstroom uit pensioenactiviteiten

2.102

2.607

   

Kasstroom uit beleggingsactiviteiten

  

Verkopen en aflossingen van beleggingen

27.242

15.351

Ontvangen directe beleggingsopbrengsten

2.353

1.718

Ontvangen gerealiseerde resultaten derivaten

1.263

(2.328)

Aankopen beleggingen

(37.424)

(21.627)

Betaalde vermogensbeheerkosten

59

47

Saldo ontvangen / betaalde cash collateral

5.053

824

Overige ontvangsten (en betalingen) uit beleggingsactiviteiten

41

(518)

   

Totaal kasstroom uit beleggingsactiviteiten

(1.413)

(6.533)

   

Nettokasstroom

689

(3.926)

    Voor aansluiting met de stand van de liquide middelen in de balans en toelichting zie noot 30 Geconsolideerd kasstroomoverzicht.