Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Toelichting enkelvoudige jaarrekening

Algemeen

De grondslagen voor waardering en resultaatbepaling voor de enkelvoudige jaarrekening zijn gelijk aan de grondslagen die worden vermeld in de toelichting op de geconsolideerde jaarrekening. Voor de toelichting wordt verwezen naar de geconsolideerde balans en staat van baten en lasten, met uitzondering van wat hieronder is opgenomen.

Deelnemingen

(bedragen x € 1 miljoen)

2019

2018

   

Stand begin van het jaar

233

336

Investeringen

-

-

Aankopen/kapitaalstortingen

-

-

Desinvesteringen

(31)

(84)

Resultaat deelnemingen

(4)

4

Ontvangen dividend

-

(23)

   

Stand eind van het jaar

198

233

Het overzicht van groepsmaatschappijen als bedoeld in artikel 379 Boek 2 BW is gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht.

Vordering uit hoofde van beleggingen

(bedragen x € 1 miljoen)

2019

2018

   

Vordering uit hoofde van collateral management

-

-

Af te wikkelen beleggingstransacties

136

183

Te vorderen dividenden

5

7

Vorderingen op groepsmaatschappijen

-

4

Te vorderen bronbelasting

14

13

Overige vorderingen en overlopende activa

24

49

   

Totaal

179

256

Verplichtingen uit hoofde van beleggingen

(bedragen x € 1 miljoen)

2019

2018

   

Derivaten

9.668

8.646

Schulden uit hoofde van collateral management

14.832

10.209

Af te wikkelen beleggingstransacties

647

175

Schulden aan groepsmaatschappijen

-

7

Belastingen

-

-

Overige schulden en overlopende passiva

106

129

   

Totaal

25.253

19.166

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

PFZW maakt onderdeel uit van een fiscale eenheid met PGGM Coöperatie U.A., PGGM N.V. en haar dochtervennootschappen voor de omzetbelasting waardoor het hoofdelijk aansprakelijk is voor eventuele omzetbelastingschulden van tot de fiscale eenheid behorende entiteiten.

Bestemming van saldo van baten en lasten

In de statuten is geen bepaling opgenomen over de wijze waarop het saldo van baten en lasten moet worden verdeeld. Het saldo wordt echter jaarlijks geheel ten gunste dan wel ten laste van de reserves gebracht. Van het saldo wordt € 24 miljoen ten laste gebracht van de premiestabilisatiebestemmingsreserve. De bepaling van het bedrag wordt nader toegelicht bij Noot 9. Het resterende deel van het saldo wordt toegevoegd aan de overige reserves.

Gebeurtenissen na balansdatum

Zie hoofdstuk ' Gebeurtenissen na balansdatum' in de geconsolideerde jaarrekening.

Zeist, 23 april 2020

Het bestuur

A.J. (Joanne) Kellermann, voorzitter (per 1 juni 2019)
A.J. (Albert) Vink, plaatsvervangend voorzitter
A.F.P. (Age) Bakker
G.H. (Gerard) Bergsma
J. (Jorick) de Bruin (per 1 september 2019)
P.A. (Petra) de Bruijn
C.L. (Cees) Dert
J.M.J. (Jacques) Moors
O.M.C. (Odette) Perik
M.H.A.C.J. (Mariëtte) Simons
E.M.A. (Ilse) van der Weiden
P. (Pascal) Wolters