Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Enkelvoudige staat van baten en lasten 2019

(bedragen x € 1 miljoen)

2019

2018

   

Resultaat deelnemingen

(4)

4

Overig resultaat

3.187

(7.307)

   

Saldo van baten en lasten

3.183

(7.303)