Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Enkelvoudige balans per 31 december 2019

(na bestemming saldo van baten en lasten)

(bedragen x € 1 miljoen)

2019

2018

   

Activa

  

Beleggingen voor risico pensioenfonds

263.348

217.777

Beleggingen voor risico deelnemer

64

62

Herverzekeringsdeel technische voorzieningen

147

151

Deelnemingen

198

233

Vorderingen uit hoofde van beleggingen

179

256

Vorderingen en overlopende activa

227

183

Liquide middelen

288

162

   

Totaal activa

264.451

218.824

   

Passiva

  

Stichtingskapitaal en reserves

(1.976)

(5.159)

Technische voorzieningen

240.250

204.111

Voorziening pensioenverplichting voor risico deelnemer

64

62

Verplichtingen uit hoofde van beleggingen

25.253

19.166

Overige schulden en overlopende passiva

860

644

   

Totaal passiva

264.451

218.824