Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Enkelvoudige balans per 31 december 2019

(na bestemming saldo van baten en lasten)

Enkelvoudige staat van baten en lasten 2019

Toelichting enkelvoudige jaarrekening

De grondslagen voor waardering en resultaatbepaling voor de enkelvoudige jaarrekening zijn gelijk aan de grondslagen die worden vermeld in de toelichting op de geconsolideerde jaarrekening.