Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Geconsolideerde balans per 31 december 2019

(na bestemming van saldo van baten en lasten)

Geconsolideerde staat van baten en lasten 2019

Geconsolideerde actuariële analyse van het saldo van baten en lasten 2019

Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2019

Voor aansluiting met de stand van de liquide middelen in de balans en toelichting zie noot 30 Geconsolideerd kasstroomoverzicht.

1.1 Informatie over de stichting

Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn (hierna: PFZW) is opgericht op 19 juni 1969 en statutair gevestigd in Utrecht en kantoorhoudend in Zeist, KvK nummer 41179049.

1.2 Wijzigingen uitvoeringsreglement

Met ingang van 1 januari 2019 is het uitvoeringsreglement PFZW als volgt inhoudelijk gewijzigd.

1.3 Wijzigingen pensioenreglement

Met ingang van 1 januari 2019 is het pensioenreglement PFZW als volgt inhoudelijk gewijzigd.

1.4 Beschrijving van het pensioenreglement 2019

De beschrijving van het pensioenreglement 2019 is hieronder uiteengezet.

2.1 Grondslagen voor de financiële verslaggeving

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen zoals deze zijn opgenomen in Titel 9, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en met inachtneming van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving.

2.2 Grondslagen voor waardering van activa en passiva

In dit onderdeel wordt de algemene waarderingsgrondslag, zoals uiteengezet in de voorgaande paragraaf, nader toegelicht per beleggingscategorie. Dit betreft de beleggingen voor zowel risico pensioenfondsen als risico deelnemers.

Toon meer resultaten