Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Een ontzettend moeilijk jaar ligt achter ons

2020 was een ontzettend moeilijk jaar voor onze deelnemers en werkgevers in de sector zorg en welzijn. Hoe kijkt bestuursvoorzitter Joanne Kellermann hierop terug en welke uitdagingen ziet ze voor de komende tijd?

‘Een ongelofelijk zwaar jaar ligt achter ons. Velen zijn op de een of andere manier geraakt door COVID-19. Zeker onze deelnemers in de zorg, die alle zeilen moesten bijzetten in hun dagelijkse werk en zelf daarbij de nodige risico’s liepen. Maar ook de mensen in de sport- en cultuursector, die financieel werden getroffen en letterlijk moesten stilstaan. En onze gepensioneerden die zorgen hadden over hun gezondheid.

In financieel opzicht moesten we moeilijke beslissingen nemen. Voor het eerst in lange tijd hebben we de premie moeten verhogen. Lange tijd dreigde zelfs een verlaging van de pensioenen. Hoewel de financiële markten snel herstelden na de corona-uitbraak, woog dat niet op tegen de dalende rente gaandeweg het jaar. Positief was wel dat we 2020 afsloten met een jaarrendement van 5,6%. Aan het eind van het jaar was onze dekkingsgraad net voldoende om een verlaging van de pensioenen te voorkomen. Maar we zijn er nog lang niet. Als de financieel-economische omstandigheden niet wezenlijk verbeteren, is een verlaging van de pensioenen de komende jaren nog zeer reëel.’

Bijdragen aan een leefbare wereld

‘In 2020 hebben we ons beleggingsbeleid voor de komende jaren opnieuw vastgesteld. We willen dat onze portefeuille actief bijdraagt aan een meer leefbare wereld waarbij we een zo goed mogelijk rendement behalen. Om dat te bereiken kijken we de komende tijd onder andere naar een verdere verhoging van de beleggingen in private markten.

Het pensioenakkoord uit 2019 is in 2020 verder uitgewerkt en PFZW was samen met  andere grote pensioenfondsen hierbij intensief betrokken. Daarmee is de weg vrijgemaakt om de afspraken om te zetten in wetgeving en de uitvoering hierop aan te passen. De komende jaren gaan we hard aan de slag op weg naar een nieuw en toekomstbestendig pensioenstelsel.’

Ondersteuning waar mogelijk  

‘Met alle mensen in zorg en welzijn, actief of gepensioneerd, deelnemer of werkgever, voelt PFZW zich nauw verbonden, en we ondersteunen hen waar mogelijk. Dat gold in het afgelopen coronajaar nog sterker dan anders. Zo versoepelden we tijdens de eerste coronagolf ons incassobeleid voor bepaalde groepen werkgevers. Ook belden we in het voorjaar en tijdens de week van de eenzaamheid alleenstaande ouderen, gewoon voor een praatje en sociaal contact.

Velen hebben zich in 2020 extra ingespannen: zowel deelnemers als werkgevers in de sector, en zeker niet in de laatste plaats de medewerkers van PFZW en onze uitvoeringsorganisatie. Het zijn onzekere tijden, die veel van ons vergen en die ook in 2021 nog zullen aanhouden. Maar laten we hopen dat komend jaar lichter wordt, in alle opzichten.’

Joanne Kellermann
Bestuursvoorzitter van PFZW

‘Laten we hopen dat komend jaar lichter wordt, in alle opzichten’