Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Meerjarenoverzicht

 

2017

2018

2019

2020

2021

Financiële positie (bedragen x € 1 miljoen)

     

Actuele dekkingsgraad jaarultimo

101,1%

97,5%

99,2%

92,6%

106,6%

Beleidsdekkingsgraad jaarultimo

98,6%

101,3%

96,5%

88,3%

99,7%

Beleggingen

197.182

199.002

238.376

253.901

277.456

Eigen vermogen

2.144

(5.159)

(1.976)

(20.401)

17.317

Voorziening pensioenverplichtingen

195.214

204.111

240.250

274.583

260.600

      

Indexering

     

Indexeringspercentage1

0%

0%

0%

0%

0%

Indexatie-ambitie

1,5%

1,9%

2,6%

1,1%

2,7%

Prijsinflatie2

1,5%

1,9%

2,6%

1,1%

2,7%

      

Beleggingen (bedragen x € 1 miljoen)

     

Beleggingsresultaten3

9.554

(822)

37.395

13.335

21.025

Totale kosten vermogensbeheer in %4

0,49%

0,45%

0,43%

0,38%

0,75%

Totaalrendement

5,1%

(0,4%)

18,8%

5,6%

8,2%

10-Jaarsrendement

6,2%

8,6%

8,7%

8,0%

8,0%

Gemiddeld rendement vanaf 19715

8,2%

8,0%

8,2%

8,1%

8,1%

Z-score

0,72

1,12

1,05

(0,05)

3,08

Performancetoets6

2,37

2,41

2,48

1,85

2,65

      

Baten en lasten (bedragen x € 1 miljoen)

     

Premiebijdragen

5.404

5.584

5.950

6.936

7.219

Pensioenuitkeringen

3.433

3.699

3.970

4.276

4.598

Pensioenuitvoeringskosten

106

106

110

108

115

Pensioenuitvoeringskosten per deelnemer (in euro per deelnemer)7

64,89

62,14

61,70

58,66

60,54

      

Premiepercentages

     

Pensioen (over salaris min franchise)

22,4%

22,4%

22,4%

22,4%

25,0%

VPL-premie

1,1%

1,1%

1,1%

1,1%

-

Arbeidsongeschiktheidspensioen (over salaris min AP-franchise)

0,5%

0,7%

0,6%

0,5%

0,5%

      

Werkgevers en deelnemers (aantallen)

     

Aangesloten werkgevers

23.700

24.700

25.400

25.500

25.900

      

Premiebetalende deelnemers

1.196.900

1.237.600

1.287.600

1.320.800

1.340.700

Gewezen deelnemers

1.076.200

1.095.600

1.096.400

1.074.200

1.092.500

Pensioengerechtigden

435.300

463.100

486.800

518.300

552.100

(Gewezen) deelnemers

2.708.400

2.796.300

2.870.800

2.913.300

2.985.300

  • 1   Percentage toegekende indexering waarbij de prijsontwikkeling in de sector als uitgangspunt wordt genomen.
  • 2   Bron: Statline (CBS).
  • 3   Op de beleggingsresultaten zijn de kosten vermogensbeheer in mindering gebracht. De beleggingsresultaten zijn inclusief het resultaat voor risico deelnemer.
  • 4   Totale kosten vermogensbeheer worden inzichtelijk gemaakt conform de Aanbevelingen Uitvoeringskosten van de Pensioenfederatie. Percentage betreft de totale kosten vermogensbeheer afgezet tegen het gemiddeld belegd vermogen. De transactiekosten zijn hierin niet meegenomen.
  • 5   Dit percentage geeft het gemiddelde rendement per jaar weer van 1971 tot en met einde boekjaar.
  • 6   De performancetoets wordt berekend door de Z-scores over een periode van vijf jaar op te tellen en te delen door de wortel van vijf. PFZW voldoet aan de toets aangezien de score hoger is dan -1,28. Zie hoofdstuk Goed financieel rendement voor een nadere toelichting.
  • 7   De kosten per deelnemer zijn berekend op basis van het aantal premiebetalende deelnemers en pensioengerechtigden (dit is excl. de kosten vermogensbeheer).