Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

24 Mutatie liquide middelen

De liquide middelen bestaan uit de liquide middelen uit de pensioenactiviteiten en de liquide middelen uit de beleggingsactiviteiten. Als sprake is van een negatief saldo, wordt dit gepresenteerd als schuld aan kredietinstellingen onder de overige schulden en overlopende passiva.

De mutatie van de liquide middelen kan als volgt worden aangesloten op de balans.

 

(bedragen x € 1 miljoen)

2021

2020

    

3.4

Totaal geldmarktbeleggingen

5.697

5.797

7

Liquide middelen uit pensioenactiviteiten

379

199

    
 

Stand per einde boekjaar

6.076

5.996

    
 

Stand per eind vorig boekjaar

5.996

12.895

    
 

Mutatie in liquide middelen

80

(6.899)

De liquide middelen uit beleggingsactiviteiten zijn in de balans gepresenteerd als onderdeel van noot 3.4 vastrentende waarden. De liquide middelen uit pensioenactiviteiten ( noot 7) zijn apart in de balans verantwoord.