Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

7 Liquide middelen uit pensioenactiviteiten

De liquide middelen van € 379 miljoen (2020: € 199 miljoen) hebben betrekking op pensioenactiviteiten. De liquide middelen betreffen tegoeden die zijn aangehouden bij Nederlandse kredietinstellingen. Alle tegoeden zijn direct opeisbaar en staan geheel ter vrije beschikking.

Het saldo aan liquide middelen uit pensioenactiviteiten over 2021 is aanzienlijk hoger dan in 2020. December 2021 is geen bedrag afgeroomd van de pensioenkas naar de beleggingskas. Dit houdt verband met de overgang naar de nieuwe premiefacturatie methodiek per december 2021 waarbij geen voorschotten op de maandpremies meer in rekening worden gebracht.