Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

6.2 Vorderingen uit hoofde van pensioenactiviteiten

(bedragen x € 1 miljoen)

31-12-2021

31-12-2020

   

Te factureren premiebijdragen

69

69

Premiedebiteuren

112

98

Overige vorderingen en overlopende activa

32

29

   

Totaal

213

196

Vorderingen op pensioenactiviteiten hebben veelal een korte looptijd. De overige vorderingen hebben een looptijd langer dan een jaar.

Kredietfaciliteit verstrekt aan PGGM N.V.

PFZW heeft aan PGGM N.V. een kredietfaciliteit verstrekt. Voor deze kredietfaciliteit ontvangt PFZW een rente gelijk aan EURIBOR met een opslag van 50 basispunten. De totale kredietfaciliteit is gemaximeerd tot € 150 miljoen. De kredietfaciliteit is voor onbepaalde tijd. Er is geen aflossingsregeling afgesproken. Deze kredietfaciliteit is overeengekomen ten tijde van de splitsing van de uitvoeringsorganisatie en het pensioenfonds. In 2021 is geen gebruik gemaakt van deze kredietfaciliteit.