Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

6.1 Vorderingen uit hoofde van beleggingen

(bedragen x € 1 miljoen)

31-12-2021

31-12-2020

   

Vorderingen uit hoofde van collateral management

6

91

Vorderingen uit hoofde van repo transacties

4.714

4.704

Af te wikkelen beleggingstransacties

17

4

Te vorderen dividenden en couponnen

57

4

Te vorderen bronbelastingen

27

7

Overige vorderingen en overlopende activa

65

48

   

Totaal

4.886

4.858

Vorderingen op beleggingsactiviteiten hebben veelal een looptijd korter dan een jaar en zijn gerelateerd aan de beleggingen voor risico pensioenfonds. De overige vorderingen in bovenstaande tabel hebben een looptijd langer dan een jaar.

Vorderingen uit hoofde van reverse repo transacties

De vorderingen uit hoofde van reverse repo’s betreffen de posities in reverse repo transacties in obligaties die het pensioenfonds is aangegaan. Hiervoor heeft het pensioenfonds onderpand ontvangen in de vorm van obligaties. Het pensioenfonds heeft alleen het juridisch eigendom over de aangekochte obligaties. De vorderingen hebben een looptijd van maximaal één jaar. De waarde van het ontvangen onderpand bedraagt € 3.969 miljoen (2020: € 4.746 miljoen) in staats- en bedrijfsobligaties uit de eurozone met minimaal een A-rating.

Af te wikkelen beleggingstransacties

Het pensioenfonds heeft beleggingstransacties verricht die ultimo boekjaar niet zijn afgewikkeld en in het begin van het volgende boekjaar tot afwikkeling komen. Hierdoor is een vordering ontstaan. De post af te wikkelen beleggingstransacties bestaat ultimo boekjaar voor het grootse deel uit transacties uit hoofde van collateral management.

Overige vorderingen en overlopende activa

Als onderdeel van de post overige vorderingen en overlopende activa zijn de namens PFZW ingediende EU-claims opgenomen. Deze hebben betrekking op terugvorderbare bronbelasting op ontvangen dividenden en kennen een nominale waarde van € 49 miljoen (2020: € 102 miljoen) waarvan per balansdatum circa € 49 miljoen (2020: € 102 miljoen) is voorzien.