Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

6 Vorderingen en overlopende activa

(bedragen x € 1 miljoen)

31-12-2021

31-12-2020

   

Vorderingen uit hoofde van beleggingsactiviteiten

4.886

4.858

Vorderingen uit hoofde van pensioenactiviteiten

213

196

   

Totaal

5.099

5.054

De nadere details van de post vorderingen en overlopende activa zijn opgenomen in noot 6.1 en noot 6.2.