Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

3.4 Vastrentende waarden

De samenstelling en het verloop van de post vastrentende waarden zijn als volgt:

(bedragen x € 1 miljoen)

Balanswaarde begin jaar

Aankopen

Verkopen

Waarde- veranderingen

Balanswaarde eind jaar

      

Beleggingen voor risico pensioenfonds

     

- Leningen

3.421

600

(37)

99

4.083

- Obligaties

99.852

64.184

(60.226)

(4.069)

99.741

- Credit risk sharing transactions

5.138

7.080

(6.981)

10

5.247

Subtotaal (exclusief geldmarktbeleggingen)

108.411

71.864

(67.244)

(3.960)

109.071

      

Geldmarktbeleggingen

5.796

   

5.696

Subtotaal (inclusief geldmarktbeleggingen)

114.207

   

114.767

      

Beleggingen voor risico deelnemer

     

- Leningen

-

-

-

-

-

- Obligaties

23

8

(13)

(1)

17

- Credit risk sharing transactions

2

-

-

-

2

Subtotaal (exclusief geldmarktbeleggingen)

25

8

(13)

(1)

19

      

Geldmarktbeleggingen

1

   

1

Subtotaal (inclusief geldmarktbeleggingen)

26

   

20

      

Totaal 2021

114.233

   

114.787

Totaal 2020

106.423

   

114.233

Van de obligatiebeleggingen is € 18.462 miljoen (2020: € 17.664 miljoen) belegd in PGGM beleggingsfondsen. Van de credit risk sharing transactions is € 1.249 miljoen (2020: € 549 miljoen) belegd in PGGM beleggingsfondsen. PFZW past in de toelichtingen op de PGGM beleggingsfondsen het verslaggevingsbeginsel 'look through' toe. Daarbij wordt voor het opstellen van onderstaande overzichten gebruik gemaakt van relevante gegevens over de onderliggende posities van het betreffende beleggingsfonds.

De samenstelling van de leningen, obligaties en credit risk sharing transactions naar contractuele resterende looptijd per balansdatum is als volgt:

31-12-2021

    

(bedragen x € 1 miljoen)

< 1 jaar

1-5 jaar

> 5 jaar

Totaal

     

Leningen, obligaties en credit risk sharing transactions

14.257

14.008

80.825

109.090

     

31-12-2020

    

(bedragen x € 1 miljoen)

< 1 jaar

1-5 jaar

> 5 jaar

Totaal

     

Leningen, obligaties en credit risk sharing transactions

13.835

15.759

78.842

108.436

De kredietwaardigheid van de leningen, obligaties en credit risk sharing transactions per balansdatum kan als volgt worden weergegeven:

 

31-12-2021

31-12-2020

AAA-rating

34%

33%

AA-rating

31%

37%

A-rating

6%

6%

BBB-rating

11%

10%

BB- en lagere rating

10%

7%

Geen rating

8%

7%

   

Totaal

100%

100%

De rating voor de leningen betreft de Fitch rating. De rating voor de obligaties betreft de BoFAML (Bank of America ML) composite rating.

Leningen

In de post leningen zijn begrepen beleggingen in hypothecaire leningen, participaties in een mezzaninefonds en participaties in hedge funds die overwegend beleggen in leningen.

De samenstelling van de leningen naar rentevoet per balansdatum is als volgt:

(bedragen x € 1 miljoen)

31-12-2021

31-12-2020

   

Leningen met vaste rente

3.951

3.364

Leningen met variabele rente

85

-

Inflation linked leningen

-

-

Overige leningen

47

57

   

Totaal

4.083

3.421

Beleggingen in hypothecaire leningen zijn opgenomen onder de leningen met vaste rente. Afgelopen jaar is de allocatie naar hypotheken uitgebreid van 1,5% naar 1,7%. Dit heeft mede geresulteerd in de stijging van € 3.364 miljoen naar € 3.951 miljoen.

De samenstelling van de leningen naar looptijd rente per balansdatum is als volgt:

31-12-2021

    

(bedragen x € 1 miljoen)

< 1 jaar

1-5 jaar

> 5 jaar

Totaal

     

Leningen

24

112

3.947

4.083

     

31-12-2020

    

(bedragen x € 1 miljoen)

< 1 jaar

1-5 jaar

> 5 jaar

Totaal

     

Leningen

30

115

3.276

3.421

Obligaties

Onder obligaties zijn beursgenoteerde obligaties en participaties of aandelen in niet-beursgenoteerde beleggingsinstellingen die overwegend in beursgenoteerde obligaties beleggen, verantwoord.

De samenstelling van de obligaties naar rentevoet per balansdatum is als volgt:

(bedragen x € 1 miljoen)

31-12-2021

31-12-2020

   

Obligaties met vaste rente

95.703

96.352

Obligaties met variabele rente

4.009

3.523

Inflation linked obligaties

46

-

   

Totaal

99.758

99.875

Een inflation linked obligatie is een obligatie die gekoppeld is aan inflatie. Evenals bij gewone obligaties, kredieten of leningen, hangt de waarde van een inflatieobligatie direct samen met de nominale rente. De waarde van de hoofdsom van een inflatieobligatie is geïndexeerd, waardoor zowel de couponbetaling als de eindbetaling van de hoofdsom van de inflatie afhankelijk is.

De indeling naar staats- en bedrijfsobligaties per balansdatum is als volgt:

(bedragen x € 1 miljoen)

31-12-2021

31-12-2020

   

Staatsobligaties

77.760

82.774

Bedrijfsobligaties

21.998

22.243

   

Totaal

99.758

105.017

Credit risk sharing transactions

De samenstelling van de credit risk sharing transactions per balansdatum is als volgt:

(bedragen x € 1 miljoen)

31-12-2021

31-12-2020

   

Credit linked notes

3.118

3.891

Credit default swaps

882

700

Overig

1.249

549

   

Totaal

5.249

5.140

De portefeuille credit risk sharing transactions bestaat uit private gestructureerde kredietrisico delende contracten. De nominale waarde bedraagt in totaal € 5.233 miljoen (2020: € 5.248 miljoen). Dit vertegenwoordigt het bedrag dat aan kredietrisico wordt gelopen. De credit risk sharing transactions zijn op twee manieren gestructureerd, via een credit linked note ('CLN-structuur') of via een kredietderivaat c.q. een credit default swap ('CDS-structuur').

Geldmarktbeleggingen

In de post geldmarktbeleggingen zijn begrepen het saldo van bankrekeningen en geldmarktinstrumenten.

De samenstelling van de geldmarktbeleggingen per balansdatum is als volgt:

(bedragen x € 1 miljoen)

31-12-2021

31-12-2020

   

Banktegoeden in rekening-courant

5.697

5.797

   

Totaal liquide middelen

5.697

5.797

Van de liquide middelen staat een bedrag van € 51 miljoen (ultimo 2020: € 8 miljoen) niet ter vrije beschikking. Dit betreft saldi op margin accounts die worden aangehouden in verband met futureposities.