Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

3.1 Overzicht van de beleggingen

Samenstelling beleggingen voor risico pensioenfonds en voor risico deelnemers

De samenstelling van de beleggingen voor risico pensioenfonds en risico deelnemers per balansdatum is als volgt:

 

(bedragen x € 1 miljoen)

      
    

31-12-2021

  

31-12-2020

 

Beleggingen voor risico van:

Pensioen- fonds

Deel- nemers

Totaal

Pensioen- fonds

Deel- nemers

Totaal

3.2

Vastgoed en infrastructuur

46.796

8

46.804

38.087

8

38.095

3.3

Aandelen en private equity

106.187

21

106.208

93.186

18

93.204

3.4

Vastrentende waarden

114.767

20

114.787

114.207

26

114.233

3.5

Derivaten (actief)

23.969

5

23.974

36.165

9

36.174

3.6

Overige beleggingen

5.751

1

5.752

4.455

2

4.457

        
 

Subtotaal

297.470

55

297.525

286.100

63

286.163

3.5

Derivaten (passief)

(9.261)

(2)

(9.263)

(12.406)

(3)

(12.409)

        
 

Totaal

288.209

53

288.262

273.694

60

273.754

De beleggingen voor risico deelnemer zoals opgenomen in bovenstaande tabel bestaan uit het saldo van beleggingen voor risico deelnemer (53 miljoen), hiertegen staan de verplichtingen voor risico deelnemer (53 miljoen). Het verloop van deze verplichtingen is opgenomen onder noot 10.

De beleggingen voor risico deelnemer worden belegd conform de beleggingsmix van het collectief en zijn hiermee identiek. Waar mogelijk wordt in de hiernavolgende tabellen onder noot 3 een uitsplitsing gemaakt naar zowel beleggingen voor risico pensioenfonds als beleggingen voor risico deelnemers.

PFZW belegt sinds medio 2020 niet meer in grondstoffen. Deze beleggingscategorie had aanvankelijk een sterk diversificerende en dus nuttige functie in onze beleggingsportefeuille. De correlatie met andere beleggingen was laag. De laatste jaren bleek dit gunstige effect minder aanwezig en heeft deze beleggingscategorie te weinig toegevoegde waarde geboden in de beleggingsportefeuille. Begin 2020 is mede naar aanleiding van grote olievoorraden en negatieve prijzen besloten het resterende deel versneld af te bouwen naar nul.

De risico's ten aanzien van de samenstelling van de beleggingsportefeuille zijn nader toegelicht in de risicobeheer paragraaf ( noot 13).

Samenstelling beleggingen naar regio

De samenstelling van de beleggingen naar regio voor risico pensioenfonds en risico deelnemers gezamenlijk per balansdatum is in onderstaande tabel opgenomen. De geografische indeling geschiedt daarbij op basis van issuer (tegenpartij):

(bedragen x € 1 miljoen)

Europa

Noord- Amerika en overig dollarzone

Verre Oosten

Opkomende markten

Totaal

      

Vastgoed en infrastructuur

17.354

20.344

7.644

1.462

46.804

Aandelen en private equity

30.899

52.242

8.293

14.774

106.208

Vastrentende waarden

89.618

5.039

1.760

18.370

114.787

Derivaten (actief)

23.974

-

-

-

23.974

Overige beleggingen

409

1.397

-

3.946

5.752

      

Subtotaal

162.254

79.022

17.697

38.552

297.525

Derivaten (passief)

(9.263)

-

-

-

(9.263)

      

Totaal 31-12-2021

152.991

79.022

17.697

38.552

288.262

Totaal % 31-12-2021

53%

28%

6%

13%

100%

Totaal 31-12-2020

152.641

68.236

17.858

35.019

273.754

Totaal % 31-12-2020

55%

25%

7%

13%

100%