Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

23 Overige baten en lasten

(bedragen x € 1 miljoen)

2021

2020

   

Overige baten

3

1

Overige lasten

(5)

(5)

   

Totaal

(2)

(4)

In de post overige lasten is onder andere een toevoeging aan de voorziening dubieuze premiedebiteuren opgenomen van afgerond € 1 miljoen (2020: € 1 miljoen).