Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

22 Saldo overdracht van rechten

Dit is het saldo van inkomende bedragen uit hoofde van overgenomen pensioenverplichtingen en uitgaande bedragen uit hoofde van overgedragen pensioenverplichtingen.

(bedragen x € 1 miljoen)

2021

2020

   

Inkomende waardeoverdrachten

271

99

Uitgaande waardeoverdrachten

(55)

(70)

   

Totaal

216

29

De Pensioenwet schrijft voor dat de reguliere individuele waardeoverdrachten worden opgeschort als bij een van de betrokken pensioenuitvoerders, of beiden, sprake is van een beleidsdekkingsgraad onder de 100%. De beleidsdekkingsgraad van PFZW bevond zich vanaf maart 2019 onder de 100%. Per ultimo 2021 is de beleidsdekkingsgraad uitgekomen op 99,7%.

De inkomende en uitgaande waardeoverdrachten in 2021 betreffen voornamelijk automatische waardeoverdrachten van kleine pensioenen. De uitvoering van deze waardeoverdrachten is onafhankelijk van de beleidsdekkingsgraad.

De Inkomende waardeoverdrachten bevat ook de slotindexatie van Stichting Pensioenfonds Tandtechniek. Het indexatiepercentage is daarbij vastgesteld op 1,68%. Voor nadere toelichting zie hiervoor noot 25.1.