Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

21 Mutatie herverzekeringsdeel technische voorzieningen

De mutaties in het herverzekeringsdeel van de technische voorzieningen zijn als volgt:

(bedragen x € 1 miljoen)

2021

2020

   

Balanswaarde begin van het jaar

138

147

   

Rentetoevoeging

(1)

-

Wijziging marktrente

(5)

7

Aanpassing actuariele grondslagen

-

(2)

Uitkeringen

(11)

(13)

Mutatie kredietafslag

1

(1)

Overige mutaties

-

-

   

Balanswaarde eind van het jaar

122

138

De mutatie van het herverzekeringsdeel van de technische voorziening in de staat van baten en lasten voor 2021 bedraagt € 16 miljoen negatief (2020: 9 miljoen negatief). De kredietafslag is gedaald en bedraagt € 3 miljoen (2020: € 4 miljoen).