Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

19 Mutatie technische voorzieningen

De mutaties in de technische voorzieningen zijn als volgt:

(bedragen x € 1 miljoen)

Pensioen- verplichtingen voor risico pensioenfonds

Overige technische voorzieningen

Totaal 2021

Totaal 2020

     

Stand begin van het jaar

273.651

932

274.583

240.250

     

Pensioenopbouw

    

- Actieven

9.695

-

9.695

7.806

- Premievrije pensioenopbouw AO

569

-

569

426

- Ingegaan nabestaandenpensioen

236

-

236

208

- Onvoorwaardelijke VPL-compensatierechten

-

-

-

1.075

     

Onverdiende premiebijdragen voor nieuwe ziektegevallen

-

77

77

73

Indexering of verlaging

-

-

-

-

Rentetoevoeging/(onttrekking)

(1.474)

(5)

(1.479)

(787)

Onttrekking voor pensioenuitkeringen en pensioenuitvoeringskosten

(4.576)

(74)

(4.650)

(4.318)

Wijziging marktrente

(18.282)

(27)

(18.309)

34.582

Wijziging uit hoofde van overdracht van rechten

216

-

216

50

Aanpassing actuariële grondslagen

(18)

6

(12)

(4.723)

Overige mutaties

(318)

(8)

(326)

(59)

     

Stand eind van het jaar

259.699

901

260.600

274.583

  • 1  Pensioenverplichtingen voor risico pensioenfonds is inclusief voorziening Netto partnerpensioen voor risico pensioenfonds.

Pensioenopbouw

Onder pensioenopbouw wordt de actuarieel berekende waarde van de diensttijdopbouw van de nominale rechten op ouderdomspensioen, inclusief premievrije pensioenopbouw van nieuwe arbeidsongeschikten, compensatierechten en ingang nabestaandenpensioen opgenomen.

Indexering of verlaging

Het bestuur heeft in 2021 besloten de nominale rechten niet te indexeren per 1 januari 2022. Per 1 januari 2021 werd ook niet geïndexeerd.

Per balansdatum hoeven de opgebouwde rechten niet verlaagd te worden.

Rentetoevoeging

De rentetoevoeging betreft de verhoging/verlaging van de technische voorzieningen op basis van de éénjaarsrente in de door DNB gepubliceerde rentetermijnstructuur aan het begin van het verslagjaar. Voor het boekjaar 2021 bedraagt deze rente circa -/-0,5% (2020: circa -/-0,3%).

Onttrekking voor pensioenuitkeringen en pensioenuitvoeringskosten

Dit betreft de op de actuariële grondslagen verwachte afname van de technische voorzieningen voor het doen van uitkeringen en het betalen van de pensioenuitvoeringskosten.

Wijziging marktrente

De waarde van de pensioenverplichtingen verandert onder invloed van wijzigingen in de marktrente.

Pensioenverplichtingen voor risico pensioenfonds
 

31-12-2021

31-12-2020

Modified duration (in jaren)

21,8

22,2

Gemiddelde lange rente

0,6%

0,2%

Overige technische voorzieningen
 

31-12-2021

31-12-2020

Modified duration (in jaren)

7,6

7,9

Gemiddelde lange rente

0,3%

(0,2%)

Wijziging uit hoofde van overdracht van rechten

De waarde van de pensioenverplichtingen verandert door de inkomende en uitgaande waardeoverdrachten berekend op basis van actuariële uitgangspunten.

Aanpassing actuariële grondslagen

De actuariële grondslagen zijn de uitgangspunten en veronderstellingen waarop de berekening van de technische voorzieningen is gebaseerd. Onder aanpassing actuariële grondslagen wordt het effect van aanpassing van de bestandsgrondslagen, economische grondslagen en kostengrondslagen op de technische voorzieningen opgenomen. In noot 25.5 worden deze aanpassingen verder toegelicht.

Overige mutaties pensioenregeling

Onder de overige mutaties worden de mutaties van de voorziening verantwoord die niet onder één van de andere categorieën kunnen worden gerubriceerd.