Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

16 Beleggingsresultaten

(bedragen x € 1 miljoen)

2021

2020

   

Beleggingsresultaat voor risico pensioenfonds

21.022

13.332

Beleggingsresultaat voor risico deelnemers

3

3

   

Totaal

21.025

13.335

Het resultatenoverzicht voor risico pensioenfonds is ingedeeld naar de aard van de financiële instrumenten:

(bedragen x € 1 miljoen)

Direct

Indirecte prijs- mutaties

Valuta mutaties

Kosten vermogens- beheer

Totaal 2021

Totaal 2020

       

Vastgoed en infrastructuur

      

Vastgoed

121

7.752

26

48

7.947

(2.444)

Infrastructuur

377

827

14

36

1.254

108

       

Aandelen

      

Aandelen

77

20.089

194

16

20.376

4.394

Private equity

3.085

4.354

(2)

39

7.476

980

       

Vastrentende waarden

      

Leningen

6

89

10

(12)

93

79

Obligaties

1.789

(4.844)

785

(59)

(2.329)

2.933

Geldmarktbeleggingen

81

(29)

(14)

(1)

37

18

       

Derivaten

      

Rentederivaten

-

(8.344)

-

-

(8.344)

7.363

Aandelenderivaten

-

-

-

-

-

-

Valutaderivaten

-

-

(5.804)

-

(5.804)

4.499

Kredietderivaten

-

4

-

-

4

-

       

Overige beleggingen

      

Overige

39

(68)

345

(4)

312

(4.601)

       

Totaal

5.575

19.830

(4.446)

63

21.022

13.329

Waarvan toegerekend aan de VPL - verplichting

    

-

(3)

Totaal voor risico pensioenfonds

    

21.022

13.332

PFZW houdt het merendeel van zijn beleggingen via participaties in PGGM beleggingsfondsen. Deze fondsen dekken het valutarisico van hun beleggingen niet af. PFZW heeft een eigen valuta-afdekkingsbeleid.

Het resultatenoverzicht voor risico deelnemers is ingedeeld naar de aard van de financiële instrumenten:

(bedragen x € 1 miljoen)

Direct

Indirecte prijs- mutaties

Valuta mutaties

Kosten vermogens- beheer

Totaal 2021

Totaal 2020

       

Vastgoed en infrastructuur

      

Vastgoed

-

1

-

-

1

(1)

Infrastructuur

-

-

-

-

-

-

       

Aandelen

      

Aandelen

-

4

-

-

4

1

Private equity

1

1

-

-

2

-

       

Vastrentende waarden

      

Leningen

-

-

-

-

-

-

Obligaties

-

(1)

-

-

(1)

1

Geldmarktbeleggingen

-

-

-

-

-

-

       

Derivaten

      

Rentederivaten

-

(2)

-

-

(2)

2

Aandelenderivaten

-

-

-

-

-

-

Valutaderivaten

-

-

(1)

-

(1)

1

Kredietderivaten

-

-

-

-

-

-

       

Overige beleggingen

      

Overige

-

-

-

-

-

(1)

       

Totaal voor risico deelnemers

1

3

(1)

-

3

3

Kosten van vermogensbeheer

(bedragen x € 1 miljoen)

2021

2020

   

Beheervergoedingen

71

60

Bewaarloon

(6)

(4)

Overige kosten

(2)

(4)

   

Totaal

63

52

Vermogensbeheerkosten

Kosten van vermogensbeheer zijn kosten die direct aan PFZW in rekening zijn gebracht. Deze kosten betreffen de beheervergoedingen, het bewaarloon en de overige kosten. Transactiekosten maken geen deel uit van de kosten van vermogensbeheer, maar zijn onderdeel van de indirecte beleggingsopbrengsten. Eventuele restituties worden in mindering gebracht op de betreffende kostenpost. Voor 2021 waren de restituties hoger dan de beheervergoeding waardoor de beheervergoeding per saldo een bate toont.

Het merendeel van het vermogen van PFZW is belegd in PGGM beleggingsfondsen. De kosten die in deze fondsen worden gemaakt zijn indirecte kosten voor PFZW. Deze kosten zijn onderdeel van de waardering van deze fondsen en maken als zodanig deel uit van de in het resultatenoverzicht opgenomen indirecte prijsmutaties.

Voor PFZW bedragen de indirecte kosten:

(bedragen x € 1 miljoen)

2021

2020

   

Vermogensbeheerkosten

(646)

(577)

Performance gerelateerde vergoedingen

(1.390)

(379)

   

Totaal

(2.036)

(956)

Gezamenlijk met de directe kosten maakt dit € 583 miljoen aan totale vermogensbeheerkosten (inclusief bate € 63 miljoen) en € 1.390 miljoen aan performance gerelateerde vergoedingen. De performance gerelateerde vergoedingen bestaan daarbij grotendeels uit reserveringen voor de tot dat moment toe te rekenen prestatievergoeding. Prestatievergoedingen worden echter in veel gevallen pas aan het eind van de looptijd daadwerkelijk betaald, derhalve kunnen deze reserveringen nog worden aangepast indien de rendementen van deze investeringen wijzigen gedurende de looptijd van deze investeringen.

Ongeveer 4% van de totale vermogensbeheerkosten inclusief performance gerelateerde vergoedingen en de transactiekosten is gebaseerd op schattingen zoals opgenomen in de opgaven van de externe managers of schattingen van de uitvoeringsorganisatie.

Transactiekosten

De transactiekosten maken deel uit van aan- en verkoopprijzen en zijn daardoor onderdeel van de indirecte beleggingsopbrengsten. De transactiekosten over 2021 bedragen € 259 miljoen (2020: € 279 miljoen). Binnen de transactiekosten wordt onderscheid gemaakt in drie categorieën: in- en uitstapkosten bij beleggingsfondsen, aan- en verkoopkosten bij directe belegging in beleggingstitels en acquisitiekosten.

Een groot deel van het vermogen wordt belegd in PGGM beleggingsfondsen. In overeenstemming met de Aanbevelingen Uitvoeringskosten van de Pensioenfederatie zijn de onderliggende transactiekosten volledig inzichtelijk gemaakt. Hierbij zijn de in- en uitstapkosten van PFZW in de PGGM beleggingsfondsen gesaldeerd met de opbrengsten voor PFZW van de in- en uitstapkosten bij de PGGM beleggingsfondsen. In 2021 vormt dit bedrag per saldo een bate van € 6 miljoen (2020: € 1 miljoen).

De aan- en verkoopkosten bij directe belegging in beleggingstitels bestaan uit een aantal componenten, te weten:

  • brokerage fees en stamp duties voor het verwerken van de transactie

  • spread ten behoeve van de diverse kosten en winstopslagen bij de tussenpersoon

  • kosten voor het verwerken en registreren van de transacties in de administratie van de vermogensbeheerders

In 2021 bedragen de aan- en verkoopkosten bij directe beleggingstitels kosten € 188 miljoen (2020: € 232 miljoen). Voor vastrentende waarden en derivaten worden de transactiekosten inzichtelijk gemaakt door middel van een schatting van de spread. De spread kan niet voor elke individuele transactie bepaald worden en wordt daarom geschat op basis van transactiekarakteristieken, zoals rating, looptijd, volume, regio en valutaparen.

De acquisitiekosten zijn de transactie gerelateerde kosten van directe illiquide beleggingen. De acquisitiekosten bedragen voor 2021 € 76 miljoen (2020: € 48 miljoen).