Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

15 Premiebijdragen werkgevers en werknemers

(bedragen x € 1 miljoen)

2021

2020

   

Pensioenregeling

7.138

6.095

Pensioenregeling VPL

-

768

Regeling arbeidsongeschiktheidspensioen

79

73

Regeling netto pensioenproduct

2

-

   

Totaal

7.219

6.936

De premiebijdragen zijn voornamelijk gestegen door de stijging van de totale bijdragegrondslag.

Per eind 2020 is de overgangsregeling vervallen Flexpensioen (VPL-regeling) beëindigd en zijn alle voorwaardelijke VPL-rechten ingekocht. Deze inkoop is toegevoegd aan de voorziening pensioenverplichtingen.