Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

13.1 Dekkingsgraadrisico

Het dekkingsgraadrisico is de mogelijke impact op de dekkingsgraad als gevolg van onzekerheid in toekomstige beleggingsrendementen, de ontwikkeling van de rente en demografische grondslagen. Daarbij is op korte termijn vooral de onzekerheid in de nominale dekkingsgraad van belang, het zogenaamde solvabiliteitsrisico. Voor de toetsing aan het financieel toetsingskader (FTK) wordt de beleidsdekkingsgraad gebruikt. Deze is het gemiddelde van de dekkingsgraden op de laatste 12 maandeinden.

De minimaal vereiste dekkingsgraad is eind 2021 gelijk aan 104,3%. De beleidsdekkingsgraad is eind 2021 lager dan de minimaal vereiste dekkingsgraad, namelijk 99,7%. Er is dus sprake van een dekkingstekort. Per eind 2021 ligt de beleidsdekkingsgraad voor het zevende meetmoment op rij onder de minimaal vereiste dekkingsgraad (104,3%). Omdat de actuele dekkingsgraad per eind 2021 (106,6%) echter boven de minimaal vereiste dekkingsgraad ligt, hoeft PFZW de pensioenen per eind 2021 niet te verlagen. Omdat de beleidsdekkingsgraad per eind 2021 niet boven de minimaal vereiste dekkingsgraad lag, is in het huidige FTK eind 2022 potentieel het achtste jaareinde op rij dat PFZW een dekkingstekort heeft.

Om te beoordelen of PFZW over voldoende vermogen beschikt om op korte termijn beleggingsrisico’s op te vangen, hanteert PFZW het standaardmodel van De Nederlandsche Bank (DNB) voor de bepaling van het vereist eigen vermogen. Het vereist eigen vermogen, gebaseerd op de strategische beleggingsmix voor 2022, bedraagt ultimo 2021 afgerond € 58 miljard (ultimo 2020: € 61 miljard), wat overeenkomt met afgerond 22,2% van de nominale verplichtingen (ultimo 2020: 22,2%).

(bedragen x € 1 miljard)

 

31-12-2021

 

31-12-2020

     

S1 Renterisico

5,0

1,9%

3,2

1,2%

S2 Risico zakelijke waarden

46,1

17,7%

50,0

18,2%

S3 Valutarisico

12,6

4,8%

13,2

4,8%

S4 Grondstoffenrisico

-

0,0%

0,0

0,0%

S5 Kredietrisico

12,2

4,7%

12,3

4,5%

S6 Verzekeringstechnisch risico

9,5

3,6%

10,1

3,7%

S10 Actief Beheerrisico

2,5

1,0%

4,7

1,7%

Af: diversificatie-effect

(30,0)

(11,5%)

(32,4)

(11,9%)

     

Totaal S (vereiste buffers) = vereist eigen vermogen

57,9

22,2%

61,1

22,2%

Technische voorzieningen

260,7

 

274,6

 
     

Vereist vermogen

318,5

 

335,7

 

Aanwezig vermogen

277,9

 

254,2

 
     

Tekort

40,6

 

81,5

 

De beleidsdekkingsgraad is lager dan de vereiste dekkingsgraad. Daarom wordt er een herstelplan ingediend om vanaf eind 2021 uiterlijk na de termijn van tien jaar weer op een dekkingsgraad boven de vereiste dekkingsgraad te komen.

Hierna zijn de verschillende risico’s voor de dekkingsgraad beschreven. Van elk risico wordt beschreven wat het inhoudt, welke beheersmaatregelen er genomen worden en welke impact een mogelijke schok op de dekkingsgraad zou hebben.