Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

12 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Juridische procedures

Per jaareinde lopen er geen juridische procedures die een materieel effect kunnen hebben op de financiële positie van het fonds.

EU bronbelasting

PFZW heeft per balansdatum een aantal juridische procedures lopen in verband met ingehouden bronbelasting op dividenden in andere EU lidstaten. Op basis van de huidige inzichten en stand van zaken bedraagt de te claimen waarde circa € 38 miljoen (2020: € 30 miljoen).

Investerings- en stortingsverplichtingen

Per balansdatum bestaan de volgende investerings- en stortingsverplichtingen:

(bedragen x € 1 miljoen)

31-12-2021

31-12-2020

Maximale looptijd

    

Vastgoed

199

194

5 jaar

Infrastructuur

1.842

1.978

5 jaar

Private equity

8.707

8.707

5 jaar

Leningen

61

60

5 jaar

Overige beleggingen

2.294

3.222

5 jaar

    

Totaal

13.103

14.161

 

Van de totale investerings- en stortingsverplichtingen is € 11.675 miljoen (2020: € 12.218 miljoen) aangegaan met PGGM beleggingsfondsen.

Het pensioenfonds heeft geen directe beleggingen in premiebijdragende ondernemingen.

Ultimo boekjaar staat een bedrag van € 114 miljoen (2020: € 92 miljoen) aan bindende offertes (getekend retour ontvangen) uit hoofde van de hypothecaire leningen uit.

Fiscale eenheid

PFZW maakt onderdeel uit van een fiscale eenheid met PGGM Coöperatie U.A., PGGM N.V. en haar dochtervennootschappen voor de omzetbelasting waardoor het hoofdelijk aansprakelijk is voor eventuele omzetbelastingschulden van tot de fiscale eenheid behorende entiteiten.

(Langlopende) contractuele verplichtingen

PFZW heeft diverse uitbestedingsovereenkomsten afgesloten met PGGM N.V. (raamwerkovereenkomst) en haar dochters (nadere overeenkomst). De navolgende overeenkomsten zijn gesloten:

  • Raamovereenkomst (looptijd: onbepaalde tijd)

  • Nadere overeenkomst inzake Klantbediening & Advisering met PGGM Pensioenbeheer B.V. (looptijd: van 1 januari 2016 tot 1 januari 2023)

  • Nadere overeenkomst inzake Beleidsadvisering met PGGM Strategic Advisory Services B.V. (looptijd: was tot 1 januari 2022 en is in december 2021 verlengd tot 1 januari 2028)

  • Nadere overeenkomst inzake Corporate Dienstverlening met PGGM N.V. (looptijd: was tot 1 januari 2022 en is in december 2021 verlengd tot 1 januari 2027)

  • Nadere overeenkomst inzake Vermogensbeheer met PGGM Vermogensbeheer B.V. (looptijd: van 1 januari 2021 tot 1 januari 2027)

  • Nadere overeenkomst inzake Advies Beleggingsbeleid en Fiduciair Advies met PGGM Strategic Advisory Services B.V. (looptijd: van 1 januari 2021 tot 1 januari 2027)

  • De overeengekomen service level agreement is onderdeel van de raamovereenkomst met PGGM N.V. en de daarbij behorende nadere overeenkomsten.

De vergoeding die PFZW verschuldigd is voor de uitvoering van deze diensten wordt jaarlijks vastgesteld in de Service Level Agreement (SLA). Over 2021 betrof de totale vergoeding onder de overeenkomsten € 274,4 miljoen. Van deze vergoeding is € 111,3 overeengekomen voor de dienstverlening Pensioenbeheerketen, bestaande uit de volgende dienstportfolio: Klantbediening, Beleidsadvisering, Bestuursondersteuning, Risk & Assurance en Integraal Product- en Servicemanagement. Voor de dienstverlening Vermogensbeheerketen is € 163,4 miljoen overeengekomen, bestaande uit de volgende dienstportfoilio: Vermogensbeheer, Advies Beleggingsbeleid, Fiduciair Advies en Risicomanagement Vermogensbeheer.