Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

11.2 Verplichtingen uit hoofde van pensioenactiviteiten

(bedragen x € 1 miljoen)

31-12-2021

31-12-2020

   

Belastingen en premies sociale verzekeringen

97

92

Spaarfonds gemoedsbezwaarden

22

21

Nog te betalen uitkeringen

239

220

Vooruitontvangen goodwill

-

5

Overige schulden en overlopende passiva

2

15

   

Totaal

360

353

De post overige schulden en overlopende passiva heeft een kortlopend karakter van korter dan een jaar tenzij hieronder anders vermeld.

Spaarfonds gemoedsbezwaarden

Het spaarfonds gemoedsbezwaarden heeft een gemiddelde looptijd langer dan vijf jaar.

Vooruitontvangen goodwill

De vooruitontvangen goodwil is per eind 2021 volledig afgeschreven.