Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

11.1 Verplichtingen uit hoofde van beleggingen

(bedragen x € 1 miljoen)

31-12-2021

31-12-2020

   

Derivaten

9.263

12.409

Schulden uit hoofde van collateral management

14.655

24.070

Schulden uit hoofde van repo transacties

-

45

Af te wikkelen beleggingstransacties

961

518

Belastingen

-

-

Overige schulden en overlopende passiva

76

78

   

Totaal

24.955

37.120

Verplichtingen uit hoofde van beleggingen hebben een looptijd korter dan een jaar, tenzij hieronder anders vermeld.

Derivaten

Zie voor toelichting noot 3.5.

Schulden uit hoofde van collateral management

De schulden uit hoofde van collateral management hebben betrekking op ontvangen en terug te betalen liquiditeiten (als zekerheid) in verband met de positieve reële waarde van derivatenposities.

Af te wikkelen beleggingstransacties

Het pensioenfonds heeft beleggingstransacties verricht die ultimo boekjaar niet zijn afgewikkeld. Hierdoor is een verplichting ontstaan. De post af te wikkelen beleggingstransacties bestaat ultimo boekjaar voor het grootste deel uit transacties met de PGGM beleggingsfondsen.