Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

11 Overige schulden en overlopende passiva

(bedragen x € 1 miljoen)

31-12-2021

31-12-2020

   

Verplichtingen uit hoofde van beleggingen

24.955

37.120

Verplichtingen uit hoofde van pensioenactiviteiten

360

353

   

Totaal

25.315

37.473

De nadere details van de post overige schulden en overlopende passiva zijn opgenomen in noot 11.1 en noot 11.2.