Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

25.5 Aanpassing actuariële grondslagen

(bedragen x € 1 miljoen)

2021

2020

   

Aanpassing AOW-leeftijd

-

-

Uittreedgedrag

-

-

Prognosetafel

-

5.042

Ervaringssterfte

-

(199)

Arbeidsongeschiktheid

(2)

1

Revalidatie

-

-

Samenlevingsfrequenties

-

(304)

Ruilkansen

-

-

Loonontwikkeling en prijsinflatie

(80)

203

Overig

94

(20)

   

Totaal

12

4.723

In 2021 heeft PFZW een beperkt grondslagenonderzoek uitgevoerd. Hierbij worden conform de ABTN de belangrijkste grondslagen onderzocht en wanneer nodig aangepast.

De hogere vastgestelde prijsinflatie dan vooraf verwacht (van 1,1% naar 2,7%) zorgt voor een stijging van de voorziening. Dit betreft voornamelijk de voorziening voor premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid. De pensioengrondslag voor premievrijstelling wordt jaarlijks verhoogd met de prijsinflatie.

De overige grondslagen betreft het verwerken van de vastgestelde franchises. Door verwerken van de franchise voor 2022 daalt de voorziening met € 94 miljoen. De vastgestelde franchise voor 2022 is hoger dan vooraf verwacht, hierdoor wordt de premievrijstelling voor arbeidsongeschikte deelnemers goedkoper.

Het Actuarieel Genootschap (AG) heeft in 2021 onderzocht of de huidige sterfteprognosetafel (AG2020, gebaseerd op data t/m 2019) aangepast of geactualiseerd moet worden naar aanleiding van COVID-19. De conclusie van het AG was dat ze geen aanleiding zien om hun sterfteprognose bij te werken, omdat het huidige sterfteniveau weer op het reguliere niveau ligt en de bescherming tegen COVID-19 toeneemt, onder andere door vaccinaties.