Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

25.2 Resultaat op beleggingen en verplichtingen

(bedragen x € 1 miljoen)

2021

2020

   

Beleggingsresultaten

21.022

13.332

Rentetoevoeging technische voorzieningen

1.479

787

Wijziging marktrente technische voorzieningen

18.309

(34.582)

Indexering pensioenrechten

-

-

   

Totaal

40.810

(20.463)

Het beleggingsresultaat (exclusief renteafdekking) zorgt voor een positief resultaat van € 33,6 miljard. De renteafdekking heeft een negatief resultaat van € 12,6 miljard. Daarmee is de bijdrage van het beleggingsbeleid (inclusief renteafdekking) aan het resultaat € 21,0 miljard positief. De stijging van de marktrente (inclusief UFR) zorgt voor een positief resultaat op de technische voorzieningen van in totaal € 18,3 miljard.

Het renteafdekkingsbeleid schrijft voor dat afhankelijk van de stand van de rente, het renterisico van de verplichtingen tussen de 41% en 56% afgedekt wordt. De uitvoering van het renteafdekkingsbeleid wordt gerealiseerd met een portefeuille waarin staatsobligaties en renteswaps zijn gecombineerd. Beleidsmatig zijn de looptijden van de renteafdekking verschillend van de verplichtingen. De feitelijke afdekking op basis van de rentestand per 31 december 2021 is 41,0%, overeenkomstig het strategisch beleid.