Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Geconsolideerde staat van baten en lasten over 2021

 

(bedragen x € 1 miljoen)

 

2021

 

2020

1)

     
 

BATEN

    

15

Premiebijdragen werkgevers en werknemers

7.219

 

6.936

 

16

Beleggingsresultaten voor risico pensioenfonds

21.022

 

13.332

 

16

Beleggingsresultaten voor risico deelnemer

3

 

3

 

23

Overige baten

3

 

1

 
      
 

Totaal baten

 

28.247

 

20.272

      
 

LASTEN

    

17

Pensioenuitkeringen

 

(4.598)

 

(4.276)

18

Pensioenuitvoeringskosten

 

(115)

 

(108)

      

19

Mutatie voorziening pensioenverplichtingen

    
 

voor risico pensioenfonds

    
 

- Pensioenopbouw

(10.500)

 

(9.515)

 
 

- Indexering of verlaging

-

 

-

 
 

- Rentetoevoeging/(onttrekking)

1.474

 

784

 
 

- Onttrekking voor pensioenuitkeringen en

    
 

pensioenuitvoeringskosten

4.576

 

4.243

 
 

- Wijziging marktrente

18.282

 

(34.549)

 
 

- Wijziging uit hoofde van overdracht van rechten

(216)

 

(50)

 
 

- Aanpassing actuariële grondslagen

18

 

4.732

 
 

- Overige mutaties

318

 

46

 
 

Totaal mutatie voorziening pensioenverplichtingen voor risico pensioenfonds

 

13.952

 

(34.309)

      

19

Mutatie overige technische voorzieningen

 

31

 

(24)

19

Mutatie voorziening nettopensioen voor risico pensioenfonds

 

-

 

-

20

Mutatie voorziening pensioenverplichtingen voor risico deelnemer

 

6

 

5

21

Mutatie herverzekeringsdeel technische voorzieningen

 

(16)

 

(9)

22

Saldo overdracht van rechten

 

216

 

29

23

Overige lasten

 

(5)

 

(5)

      
 

Totaal lasten

 

9.471

 

(38.697)

      
 

SALDO VAN BATEN EN LASTEN

 

37.718

 

(18.425)

8

Toevoeging aan/(onttrekking uit) premiestabilisatiebestemmingsreserve

 

-

 

(23)

8

Toevoeging aan/(onttrekking uit) overige reserves

 

37.718

 

(18.402)