Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Geconsolideerde balans per 31 december 2021

(na bestemming van saldo van baten en lasten)

 

(bedragen x € 1 miljoen)

 

31-12-2021

 

31-12-2020

1)

     
 

ACTIVA

    

3

Beleggingen voor risico pensioenfonds

    

3.2

- Vastgoed en infrastructuur

46.796

 

38.087

 

3.3

- Aandelen en private equity

106.187

 

93.186

 

3.4

- Vastrentende waarden

114.767

 

114.207

 

3.5

- Derivaten

23.969

 

36.165

 

3.6

- Overige beleggingen

5.751

 

4.455

 
 

Totaal beleggingen voor risico pensioenfonds

 

297.470

 

286.100

      

3

Beleggingen voor risico deelnemer

    

3.2

- Vastgoed en infrastructuur

8

 

8

 

3.3

- Aandelen en private equity

21

 

18

 

3.4

- Vastrentende waarden

20

 

26

 

3.5

- Derivaten

5

 

9

 

3.6

- Overige beleggingen

1

 

2

 
 

Totaal beleggingen voor risico deelnemer

 

55

 

63

      

3

Totaal beleggingen

 

297.525

 

286.163

      

4

Herverzekeringsdeel technische voorzieningen

 

122

 

138

5

Deelnemingen

 

160

 

160

6

Vorderingen en overlopende activa

 

5.099

 

5.054

7

Liquide middelen uit pensioenactiviteiten

 

379

 

199

      
 

Totaal activa

 

303.285

 

291.714

 

(bedragen x € 1 miljoen)

 

31-12-2021

 

31-12-2020

1)

     
 

PASSIVA

    

8

Stichtingskapitaal en reserves

 

17.317

 

(20.401)

      

9

Technische voorzieningen

    
 

- Voorziening pensioenverplichtingen voor risico pensioenfonds

259.697

 

273.649

 
 

- Overige technische voorzieningen

901

 

932

 
 

- Voorziening Nettopensioen voor risico pensioenfonds

2

 

2

 
 

Totaal technische voorzieningen

 

260.600

 

274.583

      

10

Voorziening pensioenverplichtingen voor risico deelnemer

 

53

 

59

11

Overige schulden en overlopende passiva

 

25.315

 

37.473

      
 

Totaal passiva

 

303.285

 

291.714