Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2021

 

(bedragen x € 1 miljoen)

2021

2020

1)

   
 

Kasstroom uit pensioenactiviteiten

  
 

- Ontvangen premiebijdragen

7.205

6.426

22

- Ontvangen in verband met overdracht van rechten

271

99

 

- Betaalde pensioenuitkeringen

(4.572)

(4.252)

22

- Betaald in verband met overdracht van rechten

(55)

(70)

 

- Betaalde pensioenuitvoeringskosten

(134)

(92)

 

- Overige mutaties uit pensioenactiviteiten

(5)

(5)

 

Totaal kasstroom uit pensioenactiviteiten

2.710

2.106

    
 

Kasstroom uit beleggingsactiviteiten

  

3

- Verkopen en aflossingen van beleggingen

108.192

47.818

16

- Ontvangen directe beleggingsopbrengsten

5.575

2.392

3.5

- Ontvangen gerealiseerde resultaten derivaten

(5.093)

3.121

3

- Aankopen beleggingen

(102.278)

(66.821)

16

- Betaalde vermogensbeheerkosten

63

52

6.1 / 11.1

- Saldo ontvangen / betaalde cash collateral

(9.330)

9.147

 

- Overige mutaties uit beleggingsactiviteiten

241

(4.714)

 

Totaal kasstroom uit beleggingsactiviteiten

(2.630)

(9.005)

    
 

Nettokasstroom

80

(6.899)

Voor aansluiting met de stand van de liquide middelen in de balans en toelichting zie noot 24 Geconsolideerd kasstroomoverzicht.