Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Gebeurtenissen na balansdatum

Aanpassing van de ultimate forward rate (UFR)

De technische voorzieningen zijn vastgesteld op basis van de rentetermijnstructuur van De Nederlandsche Bank per 31 december 2021 en de grondslagen zoals genoemd in paragraaf 2. De Nederlandsche Bank heeft toegelicht dat de rentetermijnstructuur in vier stappen wordt gewijzigd van 2020 tot 2023. Een wijziging die volgt uit het advies van de Commissie Parameters. Tezamen met het effect van de verwachte daling van het tienjaars voortschrijdende gemiddelde van de rente zal een verhogend effect op de technische voorzieningen ontstaan, wat een drukkend effect op de dekkingsgraad heeft.

Door de aanpassing van de UFR per 1 januari 2022 (de tweede stap) stijgt de voorziening pensioenverplichtingen met € 2.887 miljoen en daalt de actuele dekkingsgraad met 1,2 procentpunt per 1 januari 2022 naar 105,4%. Indien alle drie de resterende stappen doorgevoerd zouden worden per 1 januari 2022, zou de voorziening pensioenverplichtingen per balansdatum stijgen met € 9.081 miljoen en de actuele dekkingsgraad dalen met 3,6 procentpunt naar 103,0%.

Impact gebeurtenissen Oekraïne

De gebeurtenissen in Oekraïne hebben een grote impact op de financiële positie van het pensioenfonds, op dit moment is het onduidelijk wat de gevolgen op lange termijn zijn voor het herstel van het vermogen. PFZW heeft een financieel crisisteam ingesteld dat de gebeurtenissen nauwgezet volgt en indien nodig acties onderneemt. De omvang van de beleggingen in Rusland bedroeg per ultimo 2021 circa 0,4% van het totale belegd vermogen van PFZW. Het bestuur heeft in 2022 besloten om de beleggingen te verkopen vanwege de recente ontwikkelingen, het is echter onduidelijk op welke termijn dit gaat plaatsvinden. Daarnaast ziet PFZW toe op de uitvoering van de verschillende opgelegde sancties die impact hebben op het fonds.