Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Toelichting op de enkelvoudige jaarrekening

Algemeen

De grondslagen voor waardering en resultaatbepaling voor de enkelvoudige jaarrekening zijn gelijk aan de grondslagen die worden vermeld onder noot 2. Voor de toelichting op de enkelvoudige jaarrekening wordt verwezen naar de geconsolideerde balans en staat van baten en lasten, met uitzondering van wat hieronder is opgenomen.

28 Deelnemingen

(bedragen x € 1 miljoen)

2021

2020

   

Stand begin van het jaar

192

198

   

Investeringen

-

-

Aankopen/kapitaalstortingen

-

-

Desinvesteringen

-

(7)

Resultaat deelneming

6

1

Ontvangen dividend

-

-

   

Stand eind van het jaar

198

192

Het overzicht van groepsmaatschappijen als bedoeld in artikel 379 Boek 2 Burgerlijk Wetboek is gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht.

8 Stichtingskapitaal en reserves

(bedragen x € 1 miljoen)

31-12-2021

31-12-2020

   

Stichtingskapitaal

-

-

Premiestabilisatiebestemmingsreserve

-

-

Overige reserves

17.317

(20.401)

   

Stand eind van het jaar

17.317

(20.401)

Het stichtingskapitaal bedraagt € 45,38.

Premiestabilisatiebestemmingsreserve

(bedragen x € 1 miljoen)

2021

2020

   

Stand begin van het jaar

-

23

(Onttrekking uit)/toevoeging aan het saldo van baten en lasten

-

(23)

   

Stand eind van het jaar

-

-

Tot 2020 werd het verschil tussen de gemiddelde kostprijs en de eenjarige kostprijspremie jaarlijks toegevoegd (of onttrokken als dit verschil negatief is) aan de premiestabilisatiebestemmingsreserve. De toevoeging of onttrekking aan de premiestabilisatiebestemmingsreserve vond daarbij plaats via de resultaatbestemming. Per eind 2020 is de reserve komen te vervallen en het restant volledig aangewend voor demping van de premie.

Overige reserves

(bedragen x € 1 miljoen)

2021

2020

   

Stand begin van het jaar

(20.401)

(1.999)

Onttrekking uit saldo van baten en lasten

37.718

(18.402)

   

Stand eind van het jaar

17.317

(20.401)

Op 31 december 2021 bedraagt de omvang van het minimaal vereist eigen vermogen € 11,3 miljard (ultimo 2020: € 11,9 miljard) en het vereist eigen vermogen € 57,9 miljard (ultimo 2020: € 61,1 miljard). Het eigen vermogen (stichtingskapitaal en reserves) is dus hoger dan het minimaal vereist eigen vermogen, maar lager dan het vereist eigen vermogen.

Een aanvullende toelichting ten aanzien van de financiële positie en financiering van het pensioenfonds is opgenomen onder  noot 14 van de geconsolideerde jaarrekening.

Bestemming van saldo van baten en lasten

In de statuten is geen bepaling opgenomen over de wijze waarop het saldo van baten en lasten moet worden verdeeld. Het saldo wordt echter jaarlijks geheel ten gunste dan wel ten laste van de reserves gebracht. De bepaling van het bedrag is hierboven nader toegelicht.

Werknemers

Het aantal medewerkers op basis van fulltime equivalenten en personen bedroeg:

 

2021

2020

   

In fte

22,7

20,2

In personen

24

21

Alle werknemers verrichten hun werkzaamheden in Nederland op de locatie van het fonds dan wel op decentrale locaties.

De pensioenregeling van de medewerkers is ondergebracht bij PFZW zelf. PFZW (de werkgever) heeft geen verplichting tot het doen van aanvullende bijdragen in het geval van een tekort bij het bedrijfstakpensioenfonds, anders dan het voldoen van toekomstige hogere premiebijdragen. Om deze reden worden de premies die op een periode betrekking hebben in die periode ten laste van het resultaat gebracht.

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

PFZW maakt onderdeel uit van een fiscale eenheid met PGGM Coöperatie U.A., PGGM N.V. en haar dochtervennootschappen voor de omzetbelasting waardoor het hoofdelijk aansprakelijk is voor eventuele omzetbelastingschulden van tot de fiscale eenheid behorende entiteiten.

Gebeurtenissen na balansdatum

Zie hoofdstuk ' Gebeurtenissen na balansdatum' in de geconsolideerde jaarrekening.

Zeist, 21 april 2022

Het bestuur

A.J. (Joanne) Kellermann, voorzitter
A.B.J. (André) ten Damme (per 1 september 2021)
D. (Dirk) Schoenmaker (per 14 februari 2022)
J. (Jorick) de Bruin
P.A. (Petra) de Bruijn
C.L. (Cees) Dert
L.F.A.M. (Leonne) Jansen
J.J. (Jacqueline) Joppe
M.H.A.C.J. (Mariëtte) Simons
E.M.A. (Ilse) van der Weiden, plaatsvervangend voorzitter
P. (Pascal) Wolters