Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Enkelvoudige staat van baten en lasten over 2021

(bedragen x € 1 miljoen)

2021

2020

   

Resultaat deelnemingen

6

1

Overig resultaat

37.712

(18.426)

   

SALDO VAN BATEN EN LASTEN

37.718

(18.425)