Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Enkelvoudige balans per 31 december 2021

(na bestemming saldo van baten en lasten)

 

(bedragen x € 1 miljoen)

31-12-2021

31-12-2020

1)

   
 

ACTIVA

  
 

Beleggingen voor risico pensioenfonds

297.434

286.071

 

Beleggingen voor risico deelnemer

53

60

 

Herverzekeringsdeel technische voorzieningen

122

138

28

Deelnemingen

198

192

 

Vorderingen en overlopende activa

5.099

5.054

 

Liquide middelen

379

199

    
 

Totaal activa

303.285

291.714

    
 

PASSIVA

  

8

Stichtingskapitaal en reserves

17.317

(20.401)

 

Technische voorzieningen

260.600

274.583

 

Voorziening pensioenverplichting voor risico deelnemer

53

59

 

Overige schulden en overlopende passiva

25.315

37.473

    
 

Totaal passiva

303.285

291.714