Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Enkelvoudige balans per 31 december 2021

(na bestemming saldo van baten en lasten)

Enkelvoudige staat van baten en lasten over 2021

Toelichting op de enkelvoudige jaarrekening

De grondslagen voor waardering en resultaatbepaling voor de enkelvoudige jaarrekening zijn gelijk aan de grondslagen die worden vermeld onder noot 2.