Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

PFZW kijkt vooruit

Veel van de thema’s in dit jaarverslag, zoals de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel en de financiële situatie, zullen ook in 2022 de aandacht blijven vragen. Een vooruitblik op de meest in het oog springende zaken worden in dit hoofdstuk toegelicht.

Voorbereiding transitie naar nieuw pensioenstelsel

Het jaar 2022 zal een intensief bestuurlijk jaar zijn voor PFZW. Het fonds kan samen met de commissie arbeidsvoorwaarde pensioen stapsgewijs werken aan de constructie van de nieuwe pensioenregeling. De regeling van PFZW bevat meerdere producten. Ieder product moet worden geanalyseerd en mogelijk aangepast.

De voorbereiding van de administratie zal gestructureerd plaatsvinden op grond van de product- en service-architectuur. Daarbij worden diverse proposities voor de deelnemers verkend en ontwikkeld om passende diensten te verlenen na de transitie. Verder zal in 2022 het fundament voor de nieuwe regeling in de administratie worden gebouwd door de pensioenuitvoeringsorganisatie. Tot slot is de verwachting dat eind 2022 de data is geschoond zodat de inrichting van de transitiestraat kan starten in 2023.

Premie 2022

De premie voor ouderdomspensioen en partnerpensioen (OP/PP) is voor 2022 verhoogd naar 25,8%. De verhoging volgt uit de verbetering van het opbouwpercentage voor partnerpensioen, van 0,625% naar 1,05%. Hiertoe was in 2020 onder voorwaarden reeds besloten. De totale dekking voor partnerpensioen voor actieve deelnemers blijft 1,25%. Bij het huidige niveau van de premie spelen evenwichtigheid van maatregelen, de stand van de rente, de premiedekkingsgraad, het verwachte rendement uit beleggingen en de premielast voor werkgevers en werknemers een belangrijke rol. In 2022 zijn de opbouw- en premiepercentages als volgt:

 

2021

2022

   

Reguliere pensioenpremie OP/PP (bijdragegrondslag)

25,0%

25,8%

   

AP-premie (salaris -/- AP-franchise)

0,5%

0,5%

   

Opbouwpercentage OP

1,75%

1,75%

Opbouwpercentage PP

0,625%

1,05%

Pensioenrekenleeftijd

68

68

Franchise

€ 13.111

€ 13.343

Indexatie

De overheid heeft aangekondigd dat in 2022 de eisen om (gedeeltelijk) te indexeren soepeler worden. Pensioenfondsen mogen de pensioenen door deze versoepeling indexeren bij een beleidsdekkingsgraad van 105% of hoger. De grens ligt nu nog op 110%. Hoe dit voor PFZW uitpakt, is nog niet duidelijk. Dat hangt af van de precieze invulling van de regelgeving, die in de loop van 2022 volgt, en van de ontwikkeling van de dekkingsgraad.

Transitie FTK

In de aanloop naar het nieuwe pensioenstelsel wordt het reguliere FTK tijdelijk herzien. Dit om te voorkomen dat pensioenfondsen nu maatregelen moeten nemen die later niet nodig blijken om evenwichtig in te varen in het nieuwe stelsel. In de conceptversie van het transitie-FTK wordt uitgegaan van een minimaal benodigde dekkingsgraad voor invaren, ook wel de richtdekkingsgraad genoemd. Vanaf 2023 moet in een overbruggingsplan worden vastgelegd hoe de dekkingsgraad van een fonds tijdig toe kan groeien naar de richtdekkingsgraad. Als het op basis van de maximale parameters niet mogelijk blijkt te zijn om tijdig tot de richtdekkingsgraad te groeien, zal PFZW direct de pensioenen moeten verlagen. Het nu bekende transitie-FTK biedt PFZW enerzijds de mogelijkheid om onnodige maatregelen te voorkomen en eerder te kunnen indexeren, maar anderzijds ook het risico dat de pensioenen meerdere jaren verlaagd moeten worden doordat de einddatum van het overbruggingsplan vaststaat (in tegenstelling tot het herstelplan).

Aanpassing van de ultimate forward rate (UFR)

De nieuwe regels voor de rekenrente (bekend als UFR) worden door DNB gefaseerd ingevoerd in vier gelijke stappen van 1 januari 2021 tot 1 januari 2024. Deze aanpassing volgt uit advies van de Commissie Parameters en heeft invloed op de waardering van de pensioenverplichtingen. De financiële impact van de stapsgewijze UFR wijziging is nader toegelicht in de gebeurtenissen na balansdatum.

Impact gebeurtenissen Oekraïne 

De gebeurtenissen in Oekraïne hebben impact op de financiële positie van het pensioenfonds, maar het is nog onduidelijk wat de gevolgen op lange termijn zijn voor het herstel van het vermogen. De omvang van de beleggingen in Rusland bedroeg per ultimo 2021 circa 0,4% van het totale belegd vermogen van PFZW. Het bestuur heeft in 2022 besloten om de beleggingen in Rusland te verkopen vanwege de recente ontwikkelingen, maar het is nog niet duidelijk op welke termijn dit gaat plaatsvinden.